Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Instrukcije za uplatu troškova postupka i administrativne takse

Instrukcije za uplatu kazni, troškova postupka i sudskih taksi u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine

 

Instrukcija za devizne uplate iz inostranstva po osnovu taksi

 

Instrukcija za uplatu sredstava po osnovu predujma za vještačenje

 

 

INSTRUKCIJA ZA UPLATU ADMINISTRATIVNE TAKSE ZA IZDAVANJE UVJERENJA

 

 

Instrukcije za podnošenje zahtjeva za uvjerenja/javne nabavke

 

Zahtjev za izdavanje uvjerenja kojim se dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, sve u smislu člana 45.a Zakona o javnim nabavkama, a u svrhu učešća na tenderu – podnosi se :

  • putem pošte na adresu: Sud Bosne i Hercegovine, Kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo;
  • lično/neposredno na prijemnoj kancelariji Suda.

 

Uvjerenja se izdaju uz naplatu administrativne takse i dostavljaju se podnosiocu putem pošte. Urgencije se podnose isključivo pismenim putem.

Podnosilac zahtjeva ili ovlaštene osobe uvjerenja mogu preuzeti lično u prijemnoj kancelariji Suda Bosne i Hercegovine.

Ako se uvjerenje izdaje pravnom licu, potrebno je naznačiti puni naziv pravnog lica, sjedište i ID broj, a ako se uvjerenje izdaje odgovornom licu, u pravnom licu, potrebno je dostaviti ime i prezime, ime roditelja, mjesto prebivališta, datum rođenja i jedinstveni matični broj.

 

 

 

 

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved