Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Arhiva odluka

Arhiva odluka za 2017. godinu:

 

Plan javnih nabavki Suda BiH za 2017. godinu

Izmjena plana javnih nabavki za 2017. godinu

Izmjena plana javnih nabavki za 2017. godinu

Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2017. godinu

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskog potrošnog materijala (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku IKT potrošnog materijala (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 1 - Server računar (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 2 - Desktop računar i monitor (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 3 - Računari za video nadzor (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 4 - Laptop naprednih karakteristika (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku serverske i računarske opreme za LOT 5 - Laptop normalnih karakteristika (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku robe - radijator (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku stručne literature (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku toge (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku usluge - održavanje opreme (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku artikala za konzumaciju (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge - održavanje softvera (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku sistema kontrole pristupa (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku licence SMARTNET SNTC (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge objave oglasa u dnevnim novinama "avaz-roto press" d.o.o. (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge objave oglasa u dnevnim novinama "Dnevne Nezavisne Novine" d.o.o. (2017. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge web hostinga (2017. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o nabavci konsultantske usluge  (2017. g.).

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o nabavci papuča za higijeničarke  (2017. g.).

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku potrošnog materijala za ID štampač (2017. g.).

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku izrade službenih legitimacija (2017. g.).

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku softvera za monitoring i kontrolu štampanja (2017. g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 1 - Štampać (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 2 - Skener veliki (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 3 - Skener mali (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 4 - Multifunkcionalni uređaj (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 5 - Projektor (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 6 - Eksterni hard disk (2017.g.).

Odluka o poništenju Odluke o dodjeli ugovora broj Su-08-81/17 i dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču u postupku direktnog sporazuma (2017.g.).

Odluka o poništenju postupka javne nabavke licence za edukaciju iz IT oblasti (Pluralsight business licenca - 1 korisik) u postupku direktnog sporazuma (2017.g.).

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku licence Pluralsight bussiness (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio i video opreme za LOT 1 - Video snimač (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio i video opreme za LOT 3 - Audio mikser (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja sistema unutrašnje kontrole za LOT 2 - održavanje PPZ aparata i hidrantske mreže (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja sistema unutrašnje kontrole za LOT 3 - održavanje opreme za video nadzor (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge oglašavanja za LOT 1 - usluga oglašavanja u dnevnim novinama (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge oglašavanja za LOT 2 - usluga oglašavanja u dnevnim novinama (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu posredovanja u nabavci avio karata (2017.g.).

Odluka o poništenju postupka javne nabavke audio i video opreme LOT 2 - Digitalni video mikser (2017.g.).

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge održavanja sistema unutrašnje kontrole LOT 1 - održavanje opreme za kontrolu pristupa (2017.g.).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 1 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 2 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 3 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 4 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 6 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 7 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 8 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera LOT 9 (2017. g.)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge održavanja softvera za LOT 5 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 2 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektronske opreme za LOT 1 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku LED televizora (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektronske opreme za LOT 2 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja vozila  (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja mrežne i serverske opreme (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera (2017. g.)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke audio i video potrošnog materijala za LOT 1 (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku centrale vatrodojave (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge hotelskog smještaja (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge odžavanja opreme za kontrolu pristupa (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio video opreme (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku obrazaca za štampanje (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera Sysaid help desk softwere (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laptopa za unutrašnju kontrolu (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 2 - daktilostolice (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 1 - metalne police za arhivu (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge za LOT 1 - Održavanje biro opreme (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge za LOT 2 - Održavanje biro opreme (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanje računarske opreme i rezervnih dijelova (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kompjuterskog materijala (2017. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge servisiranja i održavanja vozila (2017. g.)

 

 

Arhiva odluka za 2016. godinu:

 

Plan javnih nabavki Suda BiH za 2016. godinu

Izmjena plana javnih nabavki (oktobar 2016. godina)

Izmjena plana javnih nabavki (decembar 2016. godina)

Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2016. godinu

 

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge održavanje softvera (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku potrošnog materijala za ID štampač (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu posredovanja u nabavci avio karata (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku IKT potrošnog materijala (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskog potrošnog materijala (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci električnih brava (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci istrumenata za mjerenje temperature i vlažnosti zraka (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku arhivskih kutija (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge - održavanje softvera (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 3 - nabavka audio i video potrošnog materijala (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenci za LOT 1 - Ironport C170-550 (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenci za LOT 2 - Symantec (Thawte) SSL (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera za LOT 1 - Smartnet 8X5XNBD ESA C170 (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera za LOT 2 - Smartnet 8X5XNBD MDS 9148 (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera za LOT 3 - Vmware Essential Plus (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera za LOT 4 - Symantec Backup exec (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera za LOT 5 - Sysaid Help desk softwer (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera za LOT 6 - Fortigate FG-300C (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera za LOT 7 - Fortyanalyzer (2016. g.)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke audio i video potrošnog materijala za LOT 1 i 2 (2016. g.)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke audio i video potrošnog materijala (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku protuprovalne centrale (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku artikala za konzumaciju (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku papuča za higijeničarke (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku plastifikatora (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku potrošnog materijala za ID štampač (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku IKT alata (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 2 - nabavka analognog telefonskog aparata (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 3 - nabavka digitalnog telefonskog aparata (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 1 - nabavka fax aparata (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja softvera - servisiranje baze podataka (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge korišćenja internet linka (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektronske opreme za LOT 1 - Kopir aparat (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 2 - Štampač mali, štampač veliki i multifunkcionalni uređaj (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektronske opreme za LOT 3 - Skener (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 1 - Računar, laptop i eksterni hard disk

Odluka o poništenju postupka javne nabavke elektronske opreme za LOT 2 - Šreder (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku sigurnosnih vrata

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci usluge dubinskog čišćenja namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 1 - Server računar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 2 - Disk za storage

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 3 - Switch Cisco Catalyst

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za LOT 4 - Switch Cisco Catalyst

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja mrežne i serverske opreme

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci artikala za konzumaciju (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku table aluminijskog lima (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci slušalica za daktilografe (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci sudijske toge (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge uništenja oduzetih predmeta (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku audio i video potrošnog materijala (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku izravnog sporazuma za javnu nabavku stručne literature (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja vozila (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci konsultantske usluge za odjeljenje za podršku svjedocima (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci usluge registracije i tehničkog pregleda vozila (2016. g.)

Odluka o poništenjeu postupka javne nabavke obrazaca za štampanje (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku službene odjeće (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio i video opreme za LOT 1 - Audio mikser  (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio i video opreme za LOT 2 - Video rekorder (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio i video opreme za LOT 3 - LCD monitor i dokument kamera (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku obrazaca za štampanje (2016. g.)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge održavanja računarske opreme i rezervnih dijelova (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge za LOT 1 - Održavanje biro opreme (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge za LOT 2 - Održavanje biro opreme (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja računarske opreme i rezervnih dijelova (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja  sistema unutrašnje kontrole za LOT 2 (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja  sistema unutrašnje kontrole za LOT 3 (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge servisiranja i održavanja vozila za LOT 2 (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge servisiranja i održavanja vozila za LOT 1 (2016. g.)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge održavanja audio i video opreme (2016. g.)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge održavanja sistema unutrašnje kontrole za LOT 1, 4 i 5 (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektronske opreme - šrederi (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterskog materijala - toneri i ketridži (2016. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavkumetalnih polica za arhivu (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku baterija za telefonsku centralu (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o nabavci HDMI kablova (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku ormarića za prvu pomoć (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku sefa (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem za nabavku usluge štampanja Biltena sudske prakse (2016. g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o nabavci vatrogasnog aparata (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku sigurnosne aktovke (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge održavanja softvera (2016. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge proširenja postojećeg sistema kontrole pristupa (2016. g.)

 

 

Arhiva odluka za 2015. godinu:

 

Plan javnih nabavki Suda BiH za 2015. godinu

Obrazac praćenja realizacije ugovora

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenci za LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenci za LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenci za LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenci za LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenci za LOT 5

Odluka o poništenju postupka javne nabavke licenci za LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg  ponuđača za nabavku IKT potrošn g materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge korišćenja internet linka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za nabavku higijenskog potrošnog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera baze podataka

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku materijala za opremanje sudnice 6

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku artikala za konzumaciju

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku audio i video potrošnog materijala

Odluka o direktnom sposrzumu o nabavci službene odjeće

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku arhivskih kutija

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku auto guma

Odluka o dodjeli ugovora za usluge oglašavanja obavijesti

Odluka o dodjeli ugovora za održavanje softvera

Odluka o dodjelu ugovora za nabavku potrošnog materijala za ID štampač

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja i rezervnih dijelova opreme za video nadzor

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja i rezervnih dijelova sistema vatrodojave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja i rezervnih dijelova tihog alarma, sistema javnog razglasa i sistema protuprovale

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja mrežne i serverske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja PPZ aparata i hidrantske mreže

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja SmartNet paketa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za konsultantske usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za digitalnu video arhivu

Odluka o nabavci hard diskova

Odluka o nabavci samoljepljivih etiketa

Odluka o nabavci namještaja-stolice

Odluka o nabavci digitalnih i analognih telefona

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge registracije i kasko osiguranja vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku obrazaca za štampanje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja audio i video opreme

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci artikala za konzumaciju

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku inventarnih brojeva

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge obuke uposlenika suda iz PP zaštite i zaštite na radu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku konsultantske usluge podrške u razvoju internog i kriznog komuniciranja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku audio i video opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dijelova za održavanje telefonske centrale

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugrađene opreme - klima uređaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenci za LOT 1 - Sysaid Help desk software

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge licenci za LOT 2 - Forti Analyzer 200D

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 2 - Kancelarijski set

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 5 - Police

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 1 - Arhivski ormar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 3 - Daktilo stolice

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 4 - Metalne police

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sigurnosne opreme (sef i metalni ormar)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku server računara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku skenera/čitača ličnih dokumenata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja biro opreme i rezervnih dijelova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku servisiranja i održavanja vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja računarske opreme i rezervnih dijelova

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci artikala za konzumaciju

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku multifunkcionalnog uređaja

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci sigurnosnih vrata

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku staze

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku tepiha

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usisivača

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge štampanja biltena

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku audio i video opreme

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usluge izrade web stranice

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usluge štampanja brošure

Odluka o direktnom sporazumu za konsultantsku uslugu prevencije sekundarne traumatizacije

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci kolica za kurire

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge web hostinga

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge objave sadržaja brošure

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved