Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Plan javnih nabavki i odluke

Instrukcije za podnošenje zahtjeva za uvjerenja/javne nabavke

Zahtjev za izdavanje uvjerenja kojim se dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, a sve u smislu člana 45.a Zakona o javnim nabavkama, a u svrhu učešća na tenderu

podnosi se putem pošte na adresu: Sud Bosne i Hercegovine, Kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo

ili putem faksa na broj: 033/ 707 - 359.

Uvjerenja se izdaju uz naplatu administrativne takse i dostavljaju se podnosiocu putem pošte u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva. Urgencije se podnose isključivo pismenim putem.

Podnosilac zahtjeva ili ovlaštene osobe  uvjerenja mogu preuzeti lično u prijemnoj kancelariji Suda Bosne i Hercegovine.

Ako se uvjerenje izdaje pravnom licu potrebno je naznačiti puni naziv pravnog lica, sjedište i ID broj, a ako se uvjerenje izdaje odgovornom licu, u pravnom licu, potrebno je dostaviti ime i prezime, ime roditelja, mjesto prebivališta, datum rođenja i jedinstveni matični broj, kao i kopiju lične karte.

 

Odluke za 2019. godinu

 

Privremeni plan javnih nabavki Suda BiH za 2019. godinu

Privremeni plan javnih nabavki Suda BiH za 2019. godinu

Privremeni plan javnih nabavki Suda BiH za 2019. godinu

 

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskog potrošnog materijala (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 1 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 2 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 3 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 4 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 5 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 6 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 7 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 8 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 9 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 10 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 11 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja opreme za kontrolu pristupa i rezervni dijelovi (2019.g.) 

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke usluge održavanja opreme za kontrolu pristupa (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku IKT potrošnog materijala (2019.g)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku i održavanje softvera (2019.g)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge web hostinga (2019.g)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci instalacijskog kabla (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci grba BiH (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci ID kartica (2019.g)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci inventurnih brojeva (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci sudijske toge (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci uljanog radijatora (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci papuča za higijeničarke (2019.g)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku artikala za konzumaciju (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usluge korišćenja interneta za video lin (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku materijala za printer za ID kartice (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci nosača za kartice i trakice za kartice (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o javnoj nabavci sitnog inventara (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o javnoj nabavci uramljivanja fotografija (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci aluminijskih žaluzina (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku arhivskih kutija (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge čišćenja namještaja (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge korišćenja internet linka (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci kartica za printer (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu hotelskog smještaja (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja mrežne i serverske opreme (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge oglašavanja za LOT 1 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge oglašavanja za LOT 2 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja softvera (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge čišćenja namještaja (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge štampanje materijala (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku trakice za akreditaciju (2019.g.)

 

 

 

 

 

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved