Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Plan javnih nabavki i odluke

Instrukcije za podnošenje zahtjeva za uvjerenja/javne nabavke

Zahtjev za izdavanje uvjerenja kojim se dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, a sve u smislu člana 45.a Zakona o javnim nabavkama, a u svrhu učešća na tenderu

podnosi se putem pošte na adresu: Sud Bosne i Hercegovine, Kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo

ili putem faksa na broj: 033/ 707 - 359.

Uvjerenja se izdaju bez naplate takse i dostavljaju se podnosiocu putem pošte u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva. Urgencije se podnose isključivo pismenim putem.

Podnosilac zahtjeva ili ovlaštene osobe  uvjerenja mogu preuzeti lično u prijemnoj kancelariji Suda Bosne i Hercegovine.

Ako se uvjerenje izdaje pravnom licu potrebno je naznačiti puni naziv pravnog lica, sjedište i ID broj, a ako se uvjerenje izdaje odgovornom licu, u pravnom licu, potrebno je dostaviti ime i prezime, ime roditelja, mjesto prebivališta, datum rođenja i jedinstveni matični broj, kao i kopiju lične karte.

 

Odluke za 2018. godinu

 

Plan javnih nabavki Suda BiH za 2018. godinu

Izmjena plana javnih nabavki Suda BiH za 2018. godinu

Izmjena plana javnih nabavki Suda BiH za 2018. godinu

Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2018. godinu

 

Odluka o direktnom sporazumu-nabavka inventurnih brojeva (2018)

Odluka o direktnom sporazumu-nabavka štambilja (2018) 

Odluka o direktnom sporazumu-usluga šivenja toge (2018)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma-nabavka staze i tepiha (2018) 

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma-SMARTNET SNTC Cisco catalyst 3850 (2018)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma-usluga web hostinga (2018)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge - supervizija (2018. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku artikala za konzumaciju (2018. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge održavanja softvera (2018. g.)

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke IKT potrošnog materijala (2018. g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci potrošnog materijala za ID štampač (2018. g)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci usluge čišćenja toga (2018. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku potrošnog materijala za ID štampač (2018. g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku opreme za prenos podataka (2018. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskog potrošnog materijala (2018. g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uređaja za video konferenciju (2018. g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci papuča za hijeničarke (2018.g.)

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavku računarske opreme LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge korišćenja internet linka (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku IKT potrošnog materijala (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za prenos podataka za LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT 2 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT 3 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku antivirusnog rješenja (2018.g.)

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke opreme za prenos podataka za LOT 2 i LOT 3 (2018.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci biografskog leksikona

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci frižidera

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci žaluzina

Odluka o direktnom sporazumu za uslugu hemijskog čišćenja paravana

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku monitora za Lot 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge oglašavanja za Lot 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge oglašavanja za Lot 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku video kartice za Lot 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera za Lot 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera za Lot 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera za Lot 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera za Lot 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera za Lot 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera za Lot 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera za Lot 7

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera za Lot 8

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja softvera za Lot 9

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci štambilja (2018.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge čišćenja namještaja (2018.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci usluge oglašavanja u dnevnim novinama (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 5 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 4 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 3 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 2 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja softvera (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja mrežne i serverske opreme (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge hotelskog smještaja u Neumu (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Encopass Licence (2018.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge prenošenja namještaja (2018.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci tunika za higijeničarke (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg  panuđača za nabavku audio video opreme - LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg  panuđača za nabavku audio video opreme - LOT 2 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg  panuđača za nabavku audio video opreme - LOT 3 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg  panuđača za nabavku audio video opreme - LOT 4 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg  panuđača za nabavku audio video opreme - LOT 5 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg  panuđača za nabavku audio video opreme - LOT 6 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku analognih i digitalnih telefona (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja vozila (2018.g.)

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke za LOT 3 (2018.g.)

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke audio i video potrošnog materijala (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponođača za nabavku usluge održavanja sistema unutrašnje kontrole - LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponođača za nabavku usluge održavanja sistema unutrašnje kontrole - LOT 2 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponođača za nabavku usluge održavanja sistema unutrašnje kontrole - LOT 3 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponođača za nabavku goriva (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponođača za nabavku obrazaca za štampanje (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponođača za nabavku sistema za pohranu podataka (2018.g.)

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke održavanja sistema unutrašnje kontrole za LOT 4 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja računarske opreme i rezervni dijelovi (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku AV potrošnog materijala LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku AV potrošnog materijala LOT 2 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku putničkog motornog vozila (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanje sistema unutrašnje kontrole LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge LOT 2 (2018.g.)

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke održavanja sistema unutrašnje kontrole za LOT 4 (2018.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku alata za instalaciju i održavanje AV opreme (2018.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku potrošnog materijala za printer za ID kartice (2018.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge održavanja audio i video opreme (2018.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge štampanja i uvezivanja brošure (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterskog materijala (toneri i ketridži) (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenci LOT 2 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenci LOT 3 (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softvera za upravljanje mikrofonskim jedinicama (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uređaja za pohranu snimaka sistema video nadzora (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge servisiranja vozila (2018.g.)

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke licenci za LOT 1 (2018.g.)

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu posredovanja u nabavci avio karata (2018.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala (2018.g.)

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke opreme za LOT 1 (2018.g.)

 

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved