Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Plan javnih nabavki i odluke

Instrukcije za podnošenje zahtjeva za uvjerenja/javne nabavke

Zahtjev za izdavanje uvjerenja kojim se dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, a sve u smislu člana 45.a Zakona o javnim nabavkama, a u svrhu učešća na tenderu

podnosi se putem pošte na adresu: Sud Bosne i Hercegovine, Kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo

ili putem faksa na broj: 033/ 707 - 359.

Uvjerenja se izdaju bez naplate takse i dostavljaju se podnosiocu putem pošte u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva. Urgencije se podnose isključivo pismenim putem.

Podnosilac zahtjeva ili ovlaštene osobe  uvjerenja mogu preuzeti lično u prijemnoj kancelariji Suda Bosne i Hercegovine.

Ako se uvjerenje izdaje pravnom licu potrebno je naznačiti puni naziv pravnog lica, sjedište i ID broj, a ako se uvjerenje izdaje odgovornom licu, u pravnom licu, potrebno je dostaviti ime i prezime, ime roditelja, mjesto prebivališta, datum rođenja i jedinstveni matični broj, kao i kopiju lične karte.

 

Odluke za 2019. godinu

 

Privremeni plan javnih nabavki Suda BiH za 2019. godinu

Privremeni plan javnih nabavki Suda BiH za 2019. godinu

 

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskog potrošnog materijala (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 1 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 2 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 3 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 4 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 5 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 6 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 7 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 8 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 9 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 10 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 11 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja opreme za kontrolu pristupa i rezervni dijelovi (2019.g.) 

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke usluge održavanja opreme za kontrolu pristupa (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku IKT potrošnog materijala (2019.g)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku i održavanje softvera (2019.g)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge web hostinga (2019.g)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci instalacijskog kabla (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci grba BiH (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci ID kartica (2019.g)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci inventurnih brojeva (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci sudijske toge (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci uljanog radijatora (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci papuča za higijeničarke (2019.g)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku artikala za konzumaciju (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usluge korišćenja interneta za video lin (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku materijala za printer za ID kartice (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci nosača za kartice i trakice za kartice (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o javnoj nabavci sitnog inventara (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o javnoj nabavci uramljivanja fotografija (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci aluminijskih žaluzina (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku arhivskih kutija (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge čišćenja namještaja (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge korišćenja internet linka (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci kartica za printer (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu hotelskog smještaja (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja mrežne i serverske opreme (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge oglašavanja za LOT 1 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge oglašavanja za LOT 2 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja softvera (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge čišćenja namještaja (2019.g.)

 

 

 

 

 

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved