Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Plan javnih nabavki i odluke

Instrukcije za podnošenje zahtjeva za uvjerenja/javne nabavke

Zahtjev za izdavanje uvjerenja kojim se dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, a sve u smislu člana 45.a Zakona o javnim nabavkama, a u svrhu učešća na tenderu

podnosi se putem pošte na adresu: Sud Bosne i Hercegovine, Kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo

ili putem faksa na broj: 033/ 707 - 359.

Uvjerenja se izdaju bez naplate takse i dostavljaju se podnosiocu putem pošte u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva. Urgencije se podnose isključivo pismenim putem.

Podnosilac zahtjeva ili ovlaštene osobe  uvjerenja mogu preuzeti lično u prijemnoj kancelariji Suda Bosne i Hercegovine.

Ako se uvjerenje izdaje pravnom licu potrebno je naznačiti puni naziv pravnog lica, sjedište i ID broj, a ako se uvjerenje izdaje odgovornom licu, u pravnom licu, potrebno je dostaviti ime i prezime, ime roditelja, mjesto prebivališta, datum rođenja i jedinstveni matični broj, kao i kopiju lične karte.

 

Odluke za 2019. godinu

 

Privremeni plan javnih nabavki Suda BiH za 2019. godinu

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskog potrošnog materijala (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 1 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 2 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 3 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 4 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 5 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 6 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 7 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 8 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 9 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 10 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 11 (2019.g.)

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved