Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Plan javnih nabavki i odluke

Odluke za 2020. godinu

 

Plan javnih nabavki Suda BiH za 2020. godinu

Privremeni plan javnih nabavki Suda BiH za januar - mart 2020. godinu

Privremeni plan javnih nabavki Suda BiH za april - juni 2020. godinu

Izmjena plana javnih nabavki za 2020. godinu

Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2020. godinu

 

 

Odluka o dodjeli ugovora putem direktnog sporazuma štampanje Biltena (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usluge web hostinga (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci inventurnih brojeva (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci potrošnog materijala za ID štampač (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge čišćenja namještaja (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku potrošnog materijala za skener (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci sredstava za dezinfekciju (2020.g.) 

Odluka o nabavci higijenskog potrošnog materijala (2020.g.)

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 1 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 2 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 3 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 4 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 5 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 6 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 7 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 8 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 9 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 10 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 11 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge posredovanja u nabavci avio karte (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluge korišćenja interneta za video link (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku IKT potrošnog materijala (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci papuča za higijeničarke (2020.g)

Odluka o dodjeli ugovora putem direktnog sporazuma artikli za konzumaciju (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge korišćenja internet linka (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja mrežne i serverske opreme (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja opreme za kontrolu pristupa (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora konsultantske usluge supervizije (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge registracije i tehničkog pregleda vozila (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci web kamera (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavu potrošnog materijala za ID štampač (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja vozila (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci metalnih kolica sa platformom (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usisivača (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku plestiglas barijere (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge uništenja oduzetih predmeta (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge uništenja oduzetih predmeta (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT1 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT2 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT3 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT4 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za LOT5 (2020.g.)

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme za LOT 10 (2020.g.)

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme za LOT 12 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT1 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT2 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT3 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT4 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT5 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT6 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT7 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT8 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT9 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT11 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT13 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za LOT14 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku obrazaca za štampanje (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za prenos podataka za LOT1 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za prenos podataka za LOT2 (2020.g.)

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavku obrazaca za štampanje (2020.g.)

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavku računarske opreme LOT1 (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge servisiranja i održavanja vozila LOT2 (2020.g.)

Odluka o izboru trećerangiranog ponuđača za nabavku računarske opreme LOT1 (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci audio i video potrošnog materijala (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku slušalica (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg punuđača za nabavku usluge servisiranja i održavanja vozila LOT1 (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci novogodišnjih čestitki (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci led sijalica (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge uništenja vozila (2020.g.)

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved