Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Konkursi

 

Bosna i Hercegovina

SUD BOSNE I HERCEGOVINE

Sarajevo, 09.02.2017. godine

 

Na osnovu člana 11. stav (1) tačka g) Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 49/09, 74/09 i 97/09), člana 1. Poslovnika o radu Suda BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 82/05 i 60/11), a u vezi sa Odlukom o potrebi prijema zaposlenika broj Su: 03-342/17 od 08.02.2017. godine, raspisuje se 

 

JAVNI OGLAS

 

za prijem zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta „IPA 2012/2013- Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini u rješavanju predmeta ratnih zločina“

 

 

 1. Stručni saradnik Pravnog odjeljenja
 2. Referent specijalist za upravljanje predmetima u Uredu registrara
 3. Viši referent za otpremu spisa u Uredu registrara
 4. Referent specijalist administrativno-tehnički asistent za sudske prepise
 5. Referent specijalist audio-video tehničar u Uredu registrara
 6. Stručni saradnik za podršku svjedocima
 7. Stručni saradnik prevodilac
 8. Referent specijalist za podršku korisnicima
 9. Stručni saradnik za informiranje i saradnju sa zajednicom

 

 

Pravno odjeljenje Ureda registrara

 

 1. Stručni saradnik Pravnog odjeljenja

 

Opis poslova: Pod direktnim nadzorom pravnog savjetnika i pravnog savjetnika-asistenta pomaže sudijama i vijećima u vođenju predmeta i pripremama za suđenja; pruža pomoć stranama u postupku prilikom planiranja suđenja; prisustvuje suđenju i koordinira podršku drugih službi za potrebe održavanja suđenja, vodi zapisnike i evidencije pitanja koja zahtijevaju dalja postupanja; preduzima sve radnje kako bi se zaštitila tajnost povjerljivih informacija i spriječilo otkrivanje takvih informacija; vodi evidencije i stara se o poštivanju zakonskih, kao i ostalih važnih rokova vezanih za efikasno i blagovremeno postupanje u predmetima; po potrebi pomaže u prikupljanju i analizi statističkih podataka, kao i u pripremi izvještaja; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca/zamjenika rukovodioca Odjeljenja i sudija.

 

Posebni uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova); položen stručni upravni ispit; 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; odlično poznavanje propisa iz krivične oblasti i propisa koji uređuju sudsku upravu.

 

Broj izvršilaca: 5 (pet)

 

 

Odjeljenje za sudsku upravu Ureda registrara

 

 1. Referent specijalist za upravljanje predmetima u Uredu registrara

 

Opis poslova: Upravlja predmetima i vodi opštu administraciju vezanu za vođenje elektronskih i fizičkih predmetnih spisa (otvaranje predmetnih spisa, zavođenje primljenih dokumenata, ulaganje dokumenata u spis, postupanje po dnevnim naredbama sudija, odlaganje spisa po rastućem broju, povlačenje indeksa predmetnih spisa, distribucija dokumentacije, spajanje i razdvajanje predmeta, praćenje kretanja spisa, itd.), vrši redovnu provjeru i ažuriranje predmetnih spisa u cilju njihovog pravilnog vođenja i kontroliše urednost predmetnih spisa, vodi i ažurira fizičke upisnike predmeta, osigurava integritet i sigurnost podataka u javnim i povjerljivim spisima, pruža pomoć prilikom vršenja uvida u spise od strane učesnika u postupku ili drugih lica, koristi informatičku bazu podataka –software za CMS, ostvaruje kontakte sa eksternim institucijama kako bi se obezbijedilo blagovremeno obavljanje poslova po predmetima (Tužilaštvo, branioci, KPZ-ovi, SIPA, MUP, granična policija, itd.), učestvuje u izradi redovnih statističkih izvještaja za potrebe Suda i drugih institucija, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odjeljenja.

 

Posebni uslovi: završena srednja škola IV stepena; položen stručni upravni ispit; 1 (jedna) godina radnog iskustva; odlično poznavanje rada na računaru, te osnovno znanje u radu sa bazama podataka; poželjno poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: 2 (dva)

 

 1. Viši referent za otpremu spisa u Uredu registrara

 

Opis poslova: Koristi informatičku bazu podataka – software za CMS za otpremanje pismena, učestvuje u izradi redovnih statističkih izvještaja za potrebe Suda i drugih institucija, obavlja fizičko dostavljanje predmeta sudijama, vraćanje predmeta u pisarnu kao i vođenje svih evidencija koje se vežu za kretanje predmeta, pruža podršku u vezi sa otpremom sudskih pismena, upisuje preporučena pismena u prijemnu knjigu i vodi odgovarajuću evidenciju o tome, izdaje i prati način tretiranja spisa i u vezi s tim vodi odgovarajuće evidencije, kopira dokumente po instrukciji rukovodioca Odjeljenja ili referenta specijaliste za upravljanje predmetima, pruža blagovremene informacije i izvještaje o kretanjima spisa, zahtjevima sudija i slično, ostvaruje usmenu eksternu komunikaciju sa drugim institucijama i tijelima, po naredbi sudije vrši objavu sudskih pismena na oglasnoj tabli Suda i stara se o njihovom blagovremenom objavljivanju i na dostavnicama objavljenih pismena stavlja datum objavljivanja, neposredno dostavlja sudske podneske i dokaze (tužilaštvo, sudska policija, pritvorska jedinica), pruža pomoć prilikom vršenja uvida u spise od strane učesnika u postupku ili drugih lica, pruža administrativnu pomoć u radu pisarne, vodi i ažurira evidencije arhiviranih predmeta, nadležnoj službi dostavlja redovne izvještaje o troškovima otpreme pošte, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odjeljenja.

 

Posebni uslovi: završena srednja škola IV stepena, upravnog smjera, gimnazija ili ekonomska škola; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru; 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

 

 1. Referent specijalist administrativno-tehnički asistent za sudske prepise

 

Opis poslova: Obavlja daktilografske i stenografske poslove za potrebe sudije na službenim jezicima Suda Bosne i Hercegovine, izrađuje transkripte sa ročišta i pretresa, izrađuje zapisnike sa ročišta za izjašnjenje o krivnji i po potrebi drugih ročišta, pregleda transkripte i zapisnike da bi se osigurala njihova tačnost i obezbijedila zaštita povjerljivih informacija, vrši redigovanje povjerljivih dijelova transkripta i zapisnika kako bi se obezbjedila zaštita povjerljivih podataka, vodi i ažurira elektronsku evidenciju izrađenih transkripta, te najava ročišta za izjašnjenje o krivnji, koristi informatičku bazu podataka –software za CMS (vrši pohranjivanje i ažuriranje u bazi podataka), učestvuje u izradi redovnih internih statističkih izvještaja za potrebe Suda i drugih institucija, pregleda transkripte i zapisnike da bi se osigurala njihova tačnost i obezbijedila zaštita povjerljivih informacija, vrši arhiviranje transkripta i drugih zapisa po potrebi, po zahtjevu rukovodioca vrši administrativne i druge uredske poslove vezane za vođenje sudskih spisa, te obavlja i druge poslove vezane za opštu administraciju Odjeljenja, izvršava druge poslove po zahtjevu rukovodioca Odjeljenja.

 

Posebni uslovi: završena srednja škola IV stepena; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru; 1 (jedna) godina radnog iskustva na daktilografskim poslovima; poželjno iskustvo u radu na sudu.

 

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

 

 1. Referent specijalist audio-video tehničar u Uredu registrara

 

Opis poslova: Pod direktnim nadzorom stručnog saradnika-koordinatora za informacionu tehnologiju, web stranicu i biblioteku i rukovodioca Odjeljenja, instalira, upravlja i održava audio i video opremu, odgovoran je za fino podešavanje i prilagođavanje sistema nakon instalacije, testiranje sistema prije suđenja, obuku osoblja za upotrebu sistema, kao i za servisiranje i manje opravke sistema, vrši snimanje sudskih procesa, konferencija i drugih događaja opremom za audio i video snimanje, vrši sve neophodne pripreme sudnica, posebno priprema ročišta u kojima se pojavljuju zaštićeni svjedoci (tehnička priprema svjedočenja iz posebne prostorije, iza paravana, distorzija slike i tona, korištenje pseudonima itd.), pružanje tehničke pomoći pri relazaciji video linka sa drugim zemljama, vrši redigovanje povjerljivih dijelova snimaka kao i izdavanje audio-video materijala strankama i medijima, upućuje učesnike u suđenju kako koristiti audio i video opremu, uključujući mikrofone i sistem monitora u sudnici, prisustvuje i pruža tehničku podršku prilikom uviđaja za potrebe predmeta, izvršava manje opravke i rutinsko čišćenje audio i video opreme, obavještava svog nadležnog ukoliko se ukaže potreba za većim opravkama opreme, kontroliše audio-video procese u toku suđenja, organizuje i upravlja pohranjivanjem audio snimaka na mrežne resurse Suda (AV arhiva snimaka – server), priprema izvještaja o dužini trajanja ročišta i povjerljivosti pojedinih ročišta koristeći bazu podataka (kalendar suđenja), obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora za informacionu tehnologiju, web stranicu i biblioteku i rukovodioca Odjeljenja.

 

Posebni uslovi: završena srednja škola IV stepena; položen stručni upravni ispit; 1 (jedna) godina iskustva na istim ili sličnim poslovima; rad na računaru i dobro poznavanje hardware-a.

 

Broj izvršilaca: 1(jedan)

 

 

Odjeljenje za podršku svjedocima

 

 1. Stručni saradnik za podršku svjedocima

 

Opis poslova: Obezbjeđuje tehničku, psihološku i druge vrste podrške svjedoku u i izvan Suda, prije, za vrijeme i nakon svjedočenja, na profesionalan i diskretan način; osigurava psihološko savjetovanje za ugrožene svjedoke (djecu, svjedoke sa fizičkim ili psihičkim nedostacima, žrtve zločina, itd.); obezbjeđuje brošure i ostali materijal svjedocima u kojima su sadržana pojašnjenja o sudskom postupku i ulozi svjedoka; procjenjuje potrebe svjedoka i organizuje preduzimanje odgovarajućih mjera; obezbjeđuje da svjedoci imaju smještaj, ishranu i druga odgovarajuća prava, kao i odgovarajuću naknadu za dolazak na Sud u skladu sa zakonom; stara se o čuvanju tajnosti podataka o svim pitanjima koja se odnose na žrtve i svjedoke; sarađuje sa strankama u postupku vezano za procjenu potreba i podršku svjedocima; sarađuje sa drugim odjeljenjima Suda, kao i Jedinicom za zaštitu svjedoka pri SIPA-i u cilju organizovanja bolje podrške svjedocima u skladu sa njihovim psihofizičkim potrebama; kontaktira odgovarajuće organizacije i institucije u Bosni i Hercegovini u cilju obezbjeđenja podrške svjedocima prije i poslije svjedočenja; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odjeljenja.

 

Posebni uslovi: završen fakultet društvenog smjera - Odsjek psihologija ili Odsjek socijalni rad (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova); položen stručni upravni ispit; 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poželjno iskustvo u radu sa klijentima koji su izloženi različitim vidovima ugroženosti; iskustvo u individualnom radu s klijentima; poželjeno poznavanje rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u oblasti podrške svjedocima; poznavanje rada na računaru.

 

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

 

 

Administrativno odjeljenje

 

 1. Stručni saradnik prevodilac

 

Opis poslova: Obavlja poslove simultanog i konsekutivnog prevođenja za potrebe suđenja, obavlja poslove simultanog i konsekutivnog prevođenja za potrebe sastanaka, prevodi i ovjerava prevode pisanih dokumenata, po zahtjevu stručnog saradnika-koordinatora za informacionu tehnologiju, web stranicu i biblioteku vrši prevođenje svih sadržaja objavljenih na web stranici Suda na engleski jezik, obavlja i druge poslove po nalogu sudija, predsjednika vijeća i registrara.

 

Posebni uslovi: završen filozofski fakultet, Odsjek za engleski jezik (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova), položen stručni ispit, položen ispit za sudskog tumača i 3 (tri) godine iskustva na poslovima prevođenja.

 

Broj izvršilaca: 3 (tri)

 

 

Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije

 

 1. Referent specijalist za podršku korisnicima

 

Opis poslova: Neposredno pruža informatičku podršku krajnjim korisnicima uz korištenje specijaliziranih aplikacija, te vrši hardverske i softverske popravke, vrši informatičku obuku korisnika, pravovremeno i adekvatno održava računarsku opremu i printere, radi i druge poslove u skladu sa internim aktima i po zahtjevu rukovodioca Odjeljenja.

 

Posebni uslovi: završena srednja škola IV stepena; najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje kompjuterske infrastrukture te korisničkih aplikacija i alata

 

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

 

 

Odjeljenje za informisanje javnosti

 

 1. Stručni saradnik za informiranje i saradnju sa zajednicom

 

Opis poslova: Pomaže u radu i mijenja rukovodioca Odjeljenja u slučaju odsutnosti; po nalogu rukovodioca Odjeljenja provodi mjere i aktivnosti sadržane u strateškim aktima Suda; po nalogu rukovodioca Odjeljenja priprema odgovore u vezi sa zahtjevima za pristup informacijama, saopštenja za javnost, obavještenja za medije, članke i druge informativne materijale, u skladu sa internim aktima; učestvuje u pripremi biltena, brošura i promo materijala i planira distribuciju pomenutog materijala predstavnicima medija i javnosti; prikuplja i priprema za interno distribuiranje informacija koje su od značaja za rad Suda; učestvuje u osmišljavanju i pripremanju press konferencija, javnih tribina, predavanja; u okviru Outreach aktivnosti organizira posjete Sudu BiH; prevodi materijale neophodne za rad Odjeljenja; daje izjave i odgovara na pitanja predstavnika medija, pravnih i fizičkih lica u vezi sa radom Suda i konkretnim predmetima, u skladu sa internim aktima i instrukcijama rukovodioca Odjeljenja; prati i analizira stav javnosti o radu Suda; priprema materijale po nalogu rukovodioca Odjeljenja za potrebe Suda; po instrukciji rukovodioca Odjeljenja i po odobrenju predsjednika, javno istupa u ime Suda; učestvuje u uspostavljanju i održavanju efikasnih linija komunikacije i saradničkog odnosa sa pojedincima, grupama i udruženjima zainteresiranim za predmete Suda; učestvuje u pripremi izvještaja o radu Odjeljenja; obavlja druge poslove u skladu sa internim aktima i po zahtjevu rukovodioca Odjeljenja.

 

Posebni uslovi: završen fakultet društvenog ili humanističkog smjera (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova); 2 (dvije) godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada međunarodnih i domaćih sredstava informisanja; dobre sposobnosti u pripremi pisanog materijala; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika, poznavanje pravosudnog sistema BiH

 

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

 

 

Napomena za sve kandidate: Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opće uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH.

 

Sva oglašena radna mjesta popunjavaju se u okviru projekta „IPA 2012/2013- Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini u rješavanju predmeta ratnih zločina“, a čemu će biti prilagođen i angažman izabranih kandidata u okviru gore navedenih opisa radnih mjesta.

 

Ugovor o radu sa izabranim kandidatima zaključiće se na period do 2 (dvije) godine, a može se raskinuti i prije isteka ovog roka, zavisno od trajanja Projekta, odnosno budžeta odobrenog u okviru Projekta.

 

Javni oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 

Uz prijavu na javni oglas, koja treba sadržavati kratku biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati trebaju dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 

 • Diplomu o završenom fakultetu (nostrifikovane diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine), za pozicije broj 1,6,7 i 9;
 • Svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi IV stepena, za pozicije broj 2,3,4,5 i 8;
 • Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu, za sve pozicije (mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni upravni ispit, uz obavezu polaganja u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa);
 • Potvrdu o radnom iskustvu, za sve pozicije;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, za sve pozicije;
 • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja, za sve pozicije;
 • Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, za sve pozicije;
 • Izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, za sve pozicije

 

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više pozicija, potrebno je dostaviti prijavu za svaku poziciju, s tim da je ovjerene fotokopije dokumenata dovoljno dostaviti uz prijavu za jednu od pozicija, a u ostalim prijavama dokumentacija ne mora biti ovjerena. U ovakvim slučajevima potrebno je staviti napomenu da se ovjerena dokumentacija nalazi u prijavi za poziciju broj:...

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijem zaposlenika će se obaviti uz obavezno provođenje prethodne provjere znanja kandidata.

 

Po završetku izborne procedure, odabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

 

Prijave na javni oglas podnose se na adresu:

 

Sud Bosne i Hercegovine,

Ulica Kraljice Jelene br. 88

71 000 Sarajevo,

 

sa naznakom:

„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta broj...“

 

 

 

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved