Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 029214 21 K - „MR PROMET“ d.o.o. Prijedor

Optuženi

„MR PROMET“ d.o.o. Prijedor

Informacije o predmetu

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine je rješenjem od 24.3.2021. godine (koje je postalo pravosnažno 26.3.2021. godine) djelimično potvrdio uređenu optužnicu Tužilaštva BiH od 17.3.2021. godine, podignutu protiv optuženih Rajka Došenovića i pravnog lica Društvo za proizvodnju, trgovinu, transport i usluge „MR PROMET“ d.o.o. Prijedor zbog produženog krivičnog djela porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 54. i 124. KZ BiH. Optužnica je potvrđena u odnosu na pravno lice Društvo za proizvodnju, trgovinu, transport i usluge „MR PROMET“ d.o.o. Prijedor dok je odbijena u odnosu na optuženog Rajka Došenovića. U optužnici se navodi da je optuženo pravno lice Društvo za proizvodnju, trgovinu, transport i usluge „MP PROMET“ d.o.o. Prijedor raspolagalo protupravno ostvarenom imovinskom koristi u ukupnom iznosu od 46.562,00 KM.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 29. juna 2021. godine u predmetu MR PROMET d.o.o. (S1 2 K 029214 21 Ko) optuženo pravno lice MR PROMET d.o.o. izjasnilo se da nije krivo.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 13. 08.2021. godine.

Sudija pojedinac: Radević Goran 

 

Sud je u predmetu „MR PROMET“ d.o.o. (S1 2 K 029214 21 K), nakon priznanja krivične odgovornosti optuženog pravnog lica putem zastupnika pravnog lica, dana 10.9.2021. godine, donio i javno objavio presudu kojom je optuženo pravno lice Društvo za proizvodnju, trgovinu, transport i usluge „MR PROMET“ d.o.o., sa sjedištem u Prijedoru, oglasio odgovornim za krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. KZ BiH u vezi s članom 124. tačka c) KZ BiH, te je optužnom pravnom licu izrekao uvjetnu osudu kojom je optuženom pravnom licu utvrđena novčana kazna u iznosu od 10.000,00 KM i istovremeno određeno da se ova kazna neće izvršiti ako optuženo pravno lice u roku od dvije (2) godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.

 

Osim toga, od optuženog pravnog lica je oduzeta imovinska korist u iznosu od 44.283,00 KM koju je dužno uplatiti u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti presude.

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved