Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 034885 20 K - Mičić Milenko i dr.

Optuženi

Mičić Milenko

 

MDM PERIĆ PLUS d.o.o.

Informacije o predmetu

Tok predmeta:

 

Sud je dana 2.10.2020. godine u predmetu S1 2 K 034885 20 Ko potvrdio optužnicu u odnosu na fizičko lice Milenko Mičić te pravno lice „MDM PERIĆ PLUS” Bijeljina, zbog krivičnog djela porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. u vezi sa članom 124. KZ BiH.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 01. decembra 2020. godine u predmetu (S1 2 K 034885 20 Ko) optuženi Milenko Mićić i pravno lice „MDM-Perić Plus” d.o.o Bijeljina izjasnili su se da nisu krivi za krivično djelo porezna utaja ili prijevara iz člana 210. stav 1. u vezi s članom 124. KZ BiH.

 

Sud Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženih Milenka Mićića i pravnog lica „MDM – PERIĆ PLUS“ d.o.o. Bijeljina, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, dana 17.2.2021. godine, donio je i javno objavio presudu kojom je optuženi Milenko Mićić oglašen krivim što je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). Sud je optuženom Milenku Mićiću izrekao uvjetnu osudu kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od osam (8) mjeseci. Istovremeno je određeno da se utvrđena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku dvije godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo. Optuženom je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu 2.000,00 KM koju je optuženi dužan platiti u roku tri mjeseca od dana pravosnažnosti presude. Ukoliko optuženi ne plati navedenu novčanu kaznu u cijelosti ili djelomično, Sud će je, u skladu s članom 47., stav 3. KZ BiH, zamijeniti kaznom zatvora tako što će se za svakih započetih 100 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora s tim da ne može prekoračiti propisanu kaznu za navedeno djelo.

Optuženo pravno lice „MDM – PERIĆ PLUS“ d.o.o. Bijeljina odgovorno je što je počinilo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. u vezi s članom 124. KZ BiH, te mu je Sud izrekao novčanu kaznu u iznosu 5.000,00 KM. Navedenu novčanu kaznu pravno lice je uplatilo u korist budžeta BiH. Od optuženog pravnog lica oduzeta je imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu 29.750,00 KM, a navedeni iznos optuženo pravno lice je uplatilo u korist budžeta BiH.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved