Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 024688 20 K - Kićanović Darinka i dr.

Optuženi

Kićanović Darinka

 

DMK TRADE DOO

Informacije o predmetu

Tok predmeta:

 

Dana 03. decembra 2019. godine Sud je u predmetu Kićanović Darinka i dr. potvrdio optužnicu.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivici održanom 24. januara 2020. godine u predmetu S1 2 K 024688 19 Ko, optužena Darinka Kićanović i pravno lice “DMK TRADE” doo su se izjasnili da nisu krivi za krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ BiH.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 24. februara 2020. godine. U toku je iznošenje dokaza tužilaštva.

Sudija pojedinac: Mašović Hasija

 

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je 30.8.2021. godine presudu u predmetu Darinka Kićanović i drugi kojom je optužena Darinka Kićanović oglašena krivom za krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ BiH, a optužena pravna osoba „DMK TRADE“ d.o.o, Dvorovi, Bijeljina, za krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ BiH i u vezi s članom 124. KZ BiH. Sud je optuženoj Darinki Kićanović izrekao kaznu zatvora u trajanju od osam (8) mjeseci, dok je optuženoj pravnoj osobiDMK TRADE" d.o.o., Dvorovi, Bijeljina izrekao novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 KM koju je dužna platiti u roku od dva mjeseca od dana pravomoćnosti presude. U slučaju da se novčana kazna ne uplati u navedenom roku, bez odgađanja će se sprovesti postupak prinudne naplate u skladu s članom 132. stav 3. KZ BiH. Optužena Darinka Kićanović i pravna osoba DMK TRADE" d.o.o., Dvorovi, Bijeljina obavezane su vratiti imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom, koja je srazmjerna visini utajenog poreza u iznosu od 85.646,00 KM. Navedeni iznos dužne su uplatiti na račun budžeta BiH u roku od šest (6) mjeseci od dana pravomoćnosti presude pod prijetnjom prinudne naplate.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved