Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 021677 19 Kri - Srabović Zijad i dr.

Optuženi

Zijad Srabović

 

Refik Morankić

 

Ahmet Bajrić

 

Senaid Ćosić

 

Abid Arapčić

 

Pašaga Čajić

 

Mirsad Žilić

 

Samir Džambić

Informacije o predmetu

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 01. februara 2019. godine optužnicu koja optužene: Zijada Srabovića, Refika Morankića, Ahmeta Bajrića, Senaida Ćosića, Abida Arapčića, Pašagu Čajića, Mirsada Žilića i Samira Džambića tereti da su počinili krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ).

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 15. marta 2019. godine   optuženi Srabović Zijad, Bajrić Ahmet, Arapčić Abid, Ćosić Senaid, Čajić Pašaga i Džambić Samir su se izjasnili da nisu krivi.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 28. marta 2019. godine  optuženi Žilić Mirsad  se izjasnio da nije kriv.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 25.  juna 2019. godine. U toku je iznošenje dokaza tužilaštv.

Sudeće vijeće u sastavu: Stupar Braco, Jukić Davorin, Dragović Kojić Lejla

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved