Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 029228 18 Kri - Garić Rade

Optuženi

Garić Rade

 

Sud BiH donio je 18. marta 2021. godine rješenje o određivanju pritvora u odnosu na Garić Radeta.

 

 

 

 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

Optužnica tereti da je optuženi Rade Garić u periodu od aprila do kraja 1992. godine, u općini Vlasenica, u okviru širokog i sistematičnog napada srpskog Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Vlasenica, paravojnih formacija, Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije Vojske Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i dijela Jugoslavenske narodne armije, i to Novosadskog korpusa JNA, usmjerenog protiv bošnjačkog civilnog stanovništva općine Vlasenica, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, počinio progon bošnjačkog civilnog stanovništva općine Vlasenica na političkoj, nacionalnoj, kulturnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi ubistvima, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, mučenjima, silovanjima, prisilnim nestancima osoba i drugim nečovječnim djelima slične prirode učinjenih u namjeri nanošenja velike patnje i ozbiljne fizičke i psihičke povrede i narušenja zdravlja.

 

Optuženi Rade Garić se također tereti da je za vrijeme širokog i sistematičnog napada, koji su u periodu od 06.07. do augusta 1995. godine vršili Vojska Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva Zaštićene zone UN Srebrenica, u svojstvu komandira Interventnog voda u sastavu Vlaseničke brigade, znajući za taj napad i da njegove radnje čine dio napada, počinio progon civilnog bošnjačkog stanovništva.

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti optuženog Radeta Garića tereti za počinjenje krivičnog djela Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), e), f), g) i) i k), a sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 23. augusta 2018. godine optužnicu koja optuženog Radeta Garića tereti za počinjenje krivičnog djela Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), e), f), g) i) i k), a sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.  

 

U predmetu Rade Garić dana, 21.09.2018. godine optuženi Rade Garić se na ročištu za izjašnjenje o krivnji izjasnio da nije kriv za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), e), f), g) i) i k), a sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.   

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 11.  oktobra 2018. godine. 

Sudeće vijeće u sastavu: Ćosić Dedović Jasmina, Hadžiomerović Enida, Samardžić Darko

 

Sud Bosne i Hercegovine je donio i dana 16.8.2021. godine javno objavio prvostepenu presudu u predmetu protiv optuženog Radeta Garića kojom je optuženi Rade Garić oglašen krivim da je počinio krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), e), i) i k), sve u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Sud je optuženom Radetu Gariću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina. Istom presudom optuženi Rade Garić oslobođen je optužbe za pojedine inkriminacije kako je to naznačeno u izreci presude, čime bi počinio krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama g) i i) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved