Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 026933 18 K - Galić Branislav i dr.

Optuženi

Galić Branislav

 

Branex d.o.o.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

Optužnica tereti optuženog Branislava Galića da je u svojstvu direktora i odgovornog lica bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti u pravnom licu Branex d.o.o. Busovača u periodu oktobar-decembar 2009. godine pribavio dokumentaciju lažnog sadržaja na osnovu kojih je pravno lice Branex d.o.o. Busovača prikazalo, obračunalo i putem podnošenja PDV prijave lažnog sadržaja ostvarilo neosnovan i nezakonit odbitak ulaznog poreza u iznosu od 99,294.32 KM oštetivši budžet Bosne i Hercegovine za navedeni iznos.  

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti optuženog Branislava Galića i pravno lice Branex d.o.o. Busovača da su počinili krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. u vezi sa stavom 1. i članom 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Tok postupka:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 7. decembra 2017. godine optužnicu koja optuženog Branislava Galića i pravno lice Branex d.o.o. Busovača tereti da su počinili krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. u vezi sa stavom 1. i članom 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji dana 05.februara 2018. godine optuženi Branislav Galić i pravno lice Branex d.o.o. Busovača izjasnili su se da nisu krivi.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 26.  februara 2018. godine. 

Sudija pojedinac: Tankić Izo

 

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je, dana 05.11.2018. godine, prvostepenu presudu u predmetu Branislav Galić i dr., kojom je optuženi Branislav Galić oglašen krivim da je počinio produženo krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210.  stav 2. u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona BiH. S tim u vezi Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Kao sporedna, optuženom je izrečena i novčana kazna  u iznosu od 10.000,00 KM  (desethiljadakonvertibilnih maraka).

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved