Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 026570 19 Kžk - Pavić Sretko

Optuženi

Pavić Sretko

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da je optuženi Sretko Pavić u vrijeme ratnog stanja u Bosni i Hercegovini, u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske i Policije Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv nesrpskog civilnog stanovništva na području općine Prijedor, u vremenskom periodu od maja 1992. godine do septembra 1992. godine, znajući za takav napad i znajući da njegove radnje čine dio tog napada, Sretko Pavić u svojstvu pripadnika Volarske čete koja je bila u sastavu 6. ljubijskog bataljona 43. prijedorske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske, suprotno pravilima međunarodnog prava, počinio progon civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti zbog njihove nacionalne i vjerske pripadnosti, i to ubistvom..

 

Tačke optužnice: 

 

Sretko Pavić optužen je za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članovima 29. i 180 stav 1.  Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 16. novembra 2017.godine optužnicu koja optuženog Sretku Pavića tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članovima 29. i 180 stav 1.  Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 15. decembra 2017. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda, u predmetu Sretko Pavić, optuženi Sretko Pavić izjasnio se da nije kriv za krivično djelo ratni zločin protiv čovječnosti.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 08.  februara 2018. godine. 

Sudeće vijeće u sastavu: Kreho Minka, Lagumdžija Halil, Marenić Željka

 

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženog Sretka Pavića, nakon održanog glavnog pretresa, 24. juna 2019. godine, donio prvostepenu presudu kojom je optuženi Sretko Pavić oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Sud je optuženom Sretku Paviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina.

 

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je, dana 10.10.2019. godine, rješenje u predmetu Sretko Pavić kojim je uvažena žalba branioca optuženog Sretka Pavića, ukinuta presuda Suda Bosne i Hercegovine od 24.6.2019. godine te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

 

Početak pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja održan je 28.  januara 2020. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Vukoje Dragomir, Vučinić Hilmo, Lukes Tihomir

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je, dana 16.7.2020. godine, izreklo drugostepenu presudu u predmetu Sretko Pavić. Optuženi Sretko Pavić oglašen je krivim za krivično djelo ratni zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona SFRJ, a u vezi sa članom 22. istog Zakona, te ga apelaciono vijeće Suda BiH osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved