Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 024092 19 Kžk - Milojica Boro i dr.

Optuženi

Milojica Boro

 

Rivić Želislava

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

Optužnica tereti optužene da su u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog stanovništva nesrpske nacionalnosti na području općine Prijedor, u periodu od maja 1992. do septembra 1992. godine, znajući za taj napad i da njihove radnje čine dio tog napada, optuženi Boro Milojica i Želislav Rivić, u svojstvu pripadnika VI ljubijskog bataljona 43. prijedorske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske, ubistvima počinili progon civilnog stanovništva bošnjačke, hrvatske i romske nacionalnosti zbog njihove nacionalne i vjerske pripadnosti.

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti optužene Milojica Boru i Rivić Želislava tereti da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 10. januara 2017. godine potvrdio optužnicu koja optužene Milojica Boru i Rivić Želislava tereti da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti u vezi sa članom 172. stav 1. i u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 14. februara 2017. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda, u predmetu Boro Milojica i dr., optuženi Boro Milojica i Želislav Rivić izjasnili se da nisu krivi za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.   

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 27. juna 2017. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Jukić Davorin, Samardžić Darko, Kosović Tatjana

 

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu Boro Milojica i dr., nakon održanog glavnog pretresa, dana 27. juna 2019. godine, donio prvostepenu presudu kojom je optuženi Boro Milojica radnjama opisanim u tačkama izreke 1. i 2. oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkom a), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

Sud je optuženom Bori Milojici izrekao kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.

 

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine je dana 1.11.2019. godine donijelo rješenje u predmetu Boro Milojica i dr., kojim je uvažena žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, pa je presuda Suda Bosne i Hercegovine od 27.06.2019. godine ukinuta u cijelosti, te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

 

Početak pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja održan je 28.  januara 2020. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Vukoje Dragomir, Lukes Tihomir, Jusufović Mirza

 

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine nakon vijećanja i glasanja donijelo je i javno objavilo 28.10.2020. godine drugostepenu presudu u predmetu Boro Milojica i drugi kojom je optuženi Boro Milojica oglašen krivim što je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka a) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članom 180. stav 1. istog Zakona, a u odnosu na tačku 2. i u vezi sa članom 29. KZ BiH. Apelaciono vijeće je optuženog Boru Milojicu osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 16 godina.

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved