Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 024175 17 Kri - Taranjac Slobodan i dr.

Optuženi

Taranjac Slobodan

 

Glušac Miodrag

 

Babić Ranko

 

Došenović Ranko

 

Praštalo Marinko

 

Zekanović Rade

 

Panić Zdravko

 

Vukić Trivun

 

Vukić Milan

 

Knežević Slobodan

 

Obradović Milorad

 

Sud je 06. juna 2018. godine donio rješenje broj S1 1 K 024175 17 Kri kojim se postupak koji se vodi protiv Taranjac Slobodana i dr. pod brojem S1 1 K 024175 17 Kri I postupak koji se vodi protiv Knežević Slobodana pod brojem S1 1 K 028412 18 Kri spajaju u jedinstven postupak, koji će se provesti pod brojem S1 1 K 024175 17 Kri.

 

Predmet Knežević Slobodan

 

Sud je 19. septembra 2018. godine u predmetu Slobodan Taranjac i dr. (S1 1 K 024175 17 Kri) donio Rješenje kojim se predmet vođen pod brojem S1 1 K 029000 18 Kri Obradović Milorad i predmet S1 1 K 024175 17 Kri Slobodan Taranjac i dr. spajaju u jedinstven postupak, koji će se provesti pod brojem S1 1 K 024175 17 Kri.

 

Predmet Obradović Milorad

 

 

 

 

 

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

Optužnica tereti optužene da su u periodu od 27. do 30. jula 1992. godine ili približno tog datuma, u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv bošnjačkog i hrvatskog stanovništva općine Prijedor, znajući za taj napad i da njihove radnje čine dio tog napada, optuženi Slobodan Taranjac, u svojstvu predsjednika Kriznog štaba Ljubija i čelnika civilne vlasti, Miodrag Glušac, u svojstvu zamjenika komandanta 6. ljubijskog bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske, Ranko Došenović, u svojstvu pomoćnika komandanta za bezbjednost VI ljubijskog bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske, a ostali kao pripadnici čete Miska glava, odnosno vojne i civilne policije, svjesno i značajno doprinijeli udruženom zločinačkom poduhvatu sa namjerom izvršenja zajedničkog cilja progona osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa teritorije općine Prijedor.

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti optužene Taranjac Slobodana, Glušac Miodraga, Babić Ranka, Došenović Ranka, Praštalo Marinka, Zekanović Radeta, Panić Zdravka, Vukić Trivu i Vukić Milana da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 10. januara 2017. godine potvrdio optužnicu koja optužene Taranjac Slobodana, Glušac Miodraga, Babić Ranka, Došenović Ranka, Praštalo Marinka, Zekanović Radeta, Panić Zdravka, Vukić Trivu i Vukić Milana tereti da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti  u vezi sa članom 172. stav 1. i u vezi sa članom 180. stav 1. KZBiH.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 10. februara 2017. godine  optuženi Slobodan Taranjac, Milodrag Glušac, Ranko Babić, Marinko Praštalo, Ranko Došenović, Rade Zekanović, Zdravko Panić, Trivo Vukić i Milan Vukić su se izjasnili da nisu krivi.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 10.  aprila 2017. godine. U toku je iznošenje dokaza tužilaštva.

Sudeće vijeće u sastavu: Gluhajić Staniša, Jesenković Vesna, Maksumić Šaban

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved