Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 023594 16 Kri - Jovičić Mićo

Optuženi

Jovičić Mićo

 

U predmetu Luka Dragičević i dr. (S1 1 K 018711 15 KrI) Sud je 07. novembra 2016. godine  donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženog Miću Jovičića razdvaja, te će se ubuduće voditi pod oznakom Mićo Jovičić (S1 1 K 023594 16 KrI).

 

Predmet Dragičević Luka i dr.

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da je vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, koji je trajao u periodu od juna 1992. godine do decembra 1995. godine, na području općina Rudo i Višegrad, između Vojske Republike Srpske (VRS) i Armije Bosne i Hercegovine, kao pripadnici Vojske Republike Srpske i to; L.D. kao komadant 2. podrinjske lake pješadijske brigade – Višegrad (2.PLPB-Višegrad), B.I. kao komandir Interventne čete iste Brigade, a O.P., N.P., D.Š., O.K., P.I., R.R., V.R. i Mićo Jovičić, kao pripadnici Interventne čete ili pripadnici I.čete I. bataljona, 2. podrinjske lake pješadijske brigade Višegrad, postupali suprotno pravilima međunarodnog prava, kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačka a) Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12.08.1949.godine.

 

Tačke optužnice:

 

Optužnica tereti optuženog Miću Jovičića za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

 

Tok postupka:

 

Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, vijeće  Odjela I za ratne zločine Krivičnog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je dana, 16. novembra 2016. godine, javno objavilo presudu kojom je optuženi Mićo Jovičić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1., u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina.

 

 

 

 

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved