Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 020481 19 Krž - Sejdić Ahmet

Optuženi

Sejdić Ahmet

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i u vrijeme oružanog sukoba između Armije BiH i Vojske Republike Srpske na teritoriji općina Rudo, Višegrad i Goražde, u periodu od početka jula 1992. do sredine februara 1993. godine, Ahmet Sejdić, u svojstvu komandanta Prve višegradske brigade Armije BiH, naredio, podstrekavao, pomagao, učinio, dozvolio, omogućio, saglasio se ili na drugi način učestvovao u pripremanju, pomaganju i učinjenju protivzakonitog zatvaranja, preseljenja i raseljenja, namjernog nanošenja snažne tjelesne i duševne boli ili patnje (mučenja) i nečovječnog postupanja prema civilima i ratnim zarobljenicima, te iako je znao ili mogao znati, nije spriječio ili kaznio njemu podređena lica u namjernom nanošenju snažne tjelesne i duševne boli ili patnje i nečovječnom postupanju prema civilima i ratnim zarobljenicima i pljačkanju imovine stanovništva.

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnicu tereti optuženog Ahmeta Sejdića da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

 

Tok predmeta:

  

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 01. februara 2016. godine optužnicu koja optuženog Ahmeta Sejdića tereti da  je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u vezi sa članom 173. stav 1., članom 175. stav 1., a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. KZ BIH.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 10. marta 2016. godine u predmetu Ahmet Sejdić optuženi Ahmet Sejdić se izjasnio da nije kriv.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 30.  maja 2016. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Smajlović Mira, Božić Zoran, Pašić Mediha

 

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženog Ahmeta Sejdića, nakon održanog glavnog pretresa, dana 16. jula 2019. godine, donio prvostepenu presudu  kojom je optuženi Ahmet Sejdić oslobođen optužbe da je počinio: pod tačkama 1-9. izreke krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c), d), e) i f) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a pod tačkama 10-11. izreke krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačke a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sve u vezi sa članovima 21, 29, 30, 31, 35. i 180. stav 1. i 2. istog Zakona.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, nakon održane javne sjednice, dana 27.12.2019. godine, donijelo je presudu kojom je žalbu Tužilaštva Bosne i Hercegovine djelimično uvažilo, te prvostepenu presudu broj S1 1 K 020481 16 Kri od 16.7.2019. godine, preinačilo na način da je prema optuženom Ahmetu Sejdiću odbilo optužbu za tačke optuženja od kojih je Tužilaštvo odustalo izmijenjenom optužnicom od 26.2.2019. godine. U preostalom dijelu, žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine je odbijena kao neosnovana i prvostepena presuda potvrđena.

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved