Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 020380 16 KrI - Karagić Slobodan

Optuženi

Karagić Slobodan

Audio

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da je u vremenskom periodu od proljeća 1992. pa do jeseni iste godine, u okviru  širokog i sistematičnog napada Vojske i Policije VRS usmjerenog protiv nesrpskog civilnog stanovništva na području općine Doboj, Slobodan Karagić, kao komandant Specijalne jedinice pri CSB Doboj zvane „Crvene beretke“, znajući za takav napad, izvršio i pomagao ubistva, teška oduzimanja fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, silovanja te prisvajanja imovine u velikim razmjerama.

  

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti optuženog Slobodana Karagića pod tačkom 1., 2. i 3. da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti, a pod tačkom 4. krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

  

Tok predmeta:

  

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 18. januara 2016. godine optužnicu koja optuženog Slobodana Karagića pod tačkom 1., 2. i 3. tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti, a pod tačkom 4. krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u vezi sa članom 172. stav 1. i u vezi sa članom 180. stav 1. KZBiH.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 25. marta 2016. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda, u predmetu Slobodan Karagić, optuženi Slobodan Karagić izjasnio se da nije kriv za krivično djelo zločini protiv čovječnosti i krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 13. maja 2016. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Božić Zoran, Pašić Mediha, Smajlović Mira

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženog Slobodana Karagića, nakon održanog glavnog pretresa, 15. januara 2018. godine izreklo je presudu kojom je optuženi Slobodan Karagić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), a u tački 2.a) osuđujućeg dijela izreke presude krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ, u vezi sa članom 22. istog zakona, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ.

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved