Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 019201 21 Krž - Mahmuljin Sakib

Optuženi

Mahmuljin Sakib

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da je u toku rata u Bosni i Hercegovini, oružanog sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske na području općine Zavidovići, optuženi Sakib Mahmuljin, u svojstvu komandanta 3. korpusa Armije RBiH, u čijem sastavu je djelovao i odred „El Mudžahidin, u toku 1995. godine, dok je trajala vojna operacija Armije R BiH na širem području Zavidovića i Vozuće, u okviru koje su pripadnici odreda „El Mudžahidin“ počinili ratne zločine nad ratnim zarobljenicima i civilima srpske nacionalnosti na tom području, nije ništa preduzeo kako bi spriječio navedeni zločin, iako je imao informacije da se pripadnici ovog odreda spremaju počiniti zločin, te da nakon počinjenog zločina nije preduzeo ništa kako bi kaznio počinioce zločina.

  

Tačke optužnice: 

 

Optužnica optuženog Sakiba Mahmuljina tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 31. decembra 2015. godine optužnicu koja optuženog Sakiba Mahmuljina tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva u vezi sa članom 144., 143. i 142. KZ SFRJ.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 04. februara 2016. godine pred Odjelom I ratne zločine Suda, u predmetu Sakib Mahmuljin, optuženi Sakib Mahmuljin izjasnio se da nije kriv za krivična djela: ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva. 

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 23.  marta 2016. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Božić Zoran, Smajlović Mira, Pašić Mediha

 

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas, 22.1.2021. godine, prvostepenu presudu u predmetu Sakib Mahmuljin kojom je optuženi Sakib Mahmuljin oglašen krivim što je, radnjama u tačkama 1.a), b), c) i d) osuđujućeg dijela izreke presude, počinio krivično djelo ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika – nečovječno postupanje, iz člana 143. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ (KZ SFRJ), radnjama u tačkama 1.b) i 2.a) osuđujućeg dijela izreke presude krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika – ubistvo iz člana 144. KZ SFRJ, radnjama u tačkama 1.a), b), c), d), 2.b), c), d), e), f), g), h), i) i j) krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika – nečovječno postupanje iz člana 144. KZ SFRJ, te radnjama u tački 2.k) osuđujućeg dijela izreke presude krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva – nečovječno postupanje iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ, sve u vezi s članom 30. stav 2. istog Zakona.

Vijeće je optuženom za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, za krivično djelo ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 143. KZ SFRJ kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, te na osnovu člana 33, 38. i 41. KZ SFRJ za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ utvrđena mu je kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) godina. S tim u vezi, optuženom je, primjenom člana 48. stav 2. tačka 3. KZ SFRJ, izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

 

Žalbeni postupak u toku.

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved