Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 020032 17 Kžk - Baotić Mato

Optuženi

Baotić Mato

 

 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Tačke optužnice: 

 

Mato Baotić je optužen za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

 

Tok predmeta:

 

U predmetu Mato Baotić Sud je dana, 26. novembra 2015. godine potvrdio optužnicu koja Matu Baotića tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u vezi sa članom 142. stav 1. i član 144. KZ SFRJ. 

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 28. decembra 2015. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda, u predmetu Mato Baotić, optuženi Mato Baotić izjasnio se da nije kriv za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. 

 

Glavni pretres otvoren je 16. februara 2016. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Smajlović Mira, Božić Zoran, Pašić Mediha

 

Nakon okončanog glavnog pretresa, vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 09. decembra 2016. godine presudu kojom je optuženi Mato Baotić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 13.  aprila  2017. godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 19. maja 2017. godine drugostepenu presudu od 14. aprila 2017. godine kojom su odbijene u cjelosti, kao neosnovane, žalbe braniteljice optuženog Mate Baotića i optuženog lično izjavljene na osuđujući dio  presude Suda BiH od 09.decembra 2016. godine, kao i žalba Tužilaštva BiH izjavljena na tačku 5. oslobađajućeg dijela iste  presude i odluku o kazni, te prvostepena presuda u tom dijelu potvrđena. Žalba Tužilaštva je uvažena u odnosu na tačke 1, 2, 3 i 4 oslobađajućeg dijela prvostepene presude, te je presuda u tom dijelu ukinuta i određeno je održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.

 

Početak pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja održan je 26.  septembra  2017. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Jusufović Mirza, Babić Miloš, Lukes Tihomir

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženog Mate Baotića, nakon održanog pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja, izreklo je 03. novembra 2017. godine presudu kojom je optuženi Mato Baotić  oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

 

 

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved