Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 017570 17 Krž - Nezirović Almaz

Optuženi

Nezirović Almaz 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane, optuženi Almaz Nezirović, kao pripadnik Vojne policije 103. derventske brigade HVO-a, u periodu od kraja aprila do kraja jula 1992. godine, u logoru Rabić, u logoru Silos u Polju, općina Derventa, te u logoru u naselju Tulek, općina Bosanski Brod, gdje su bili zatvoreni civili srpske nacionalnosti sa područja općine Derventa, sam i zajedno sa drugim pripadnicima HVO-a učestvovao u mučenju i nečovječnom postupanju, nanošenju velikih patnji i povreda tjelesnog integriteta i zdravlja zatočenim civilima.   

  

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti optuženog Almaza Nezirovića za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), u vezi sa članom 22. istog zakona.

  

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 13. oktobra 2015. godine optužnicu koja optuženog Almaza Nezirovića tereti za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije  (KZ SFRJ), u vezi sa članom 22. istog zakona.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 29. oktobra 2015. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda, u predmetu Almaz Nezirović, optuženi Almaz Nezirović izjasnio se da nije kriv za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 14.  januara 2016. godine.

 

Nakon okončanog glavnog pretresa u predmetu Almaz Nezirović, vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je dana 16. februara 2017. godine izrekao presudu kojom je optuženi Almaz Nezirović oglašen da je pod tačkama 2., 3. b) i c), 5. a), 6. a), 7., 8., 9. a) i b), 11., 12., 13., 14., 16. a) i b), 17., 18., 19. a) i b), 20., 22., kao izvršilac počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl  142. stav 1. KZ SFRJ, a pod tačkama 1., 3. a), 4., 5. b), 6. b), 10., 15., 19. c), 21., kao saizvršilac  krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz članom  142. stav 1. KZ SFRJ,  u vezi sa članom 22. KZ SFRJ. S tim u vezi, Sud je optuženom Almazu Neziroviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 08.  juna  2017. godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 03. jula 2017. godine drugostepenu presudu od 08.juna 2017. godine kojom je odbijena kao neosnovana žalba branioca optuženog Almaza Nezirovića, a žalba Tužilaštva BiH djelimično uvažena, te je presuda Suda Bosne i Hercegovine od 16.februara 2017. godine u osuđujućem dijelu preinačena u dijelu odluke o kazni tako što je optuženom Almazu Neziroviću izrečena kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) godina, dok je žalba Tužilaštva BiH u odnosu na oslobađajući dio prvostepene presude odbijena kao neosnovana i u tom dijelu prvostepena presuda je potvrđena.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved