Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 017146 18 Krž - Ćurić Enes i dr.

Optuženi

Ćurić Enes

 

Demirović Ibrahim

 

Kreso Samir

 

Čopelja Habib

 

Kaminić Mehmed

 

Dana 5. novembra 2014. godine, Sud BiH donio je rješenje kojim se krivični postupak protiv optuženog Demirović Ibrahima spaja sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv optuženih Ćurić Enesa i dr. u jedinstven postupak koji će se provesti pod  brojem S1 1 K 017146 14 Kro.
 

Predmet Demirović Ibrahim

 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da su optuženi: Enes Ćurić, u svojstvu pripadnika 49. brdske brigade Armije RBiH i upravnika zatvoreničkog objekta u Osnovnoj školi i drugim zatvoreničkim objektima u Potocima, Ibrahim Demirović, kao pripadnik Armije RBiH, a od 13. septembra 1993. godine u svojstvu komandanta 47. brdske brigade, Samir Kreso, kao pripadnik Armije RBiH u svojstvu načelnika saniteta vojne jedinice Brdske brigade koja  je djelovala na području Bijelog Polja, Habib Čopelj, u svojstvu pripadnika 49. brdske brigade Armije RBiH i Mehmed Kaminić, u svojstvu pripadnika Armije RBiH, bataljona Vojne policije, u vremenskom periodu od 30. juna 1993. godine do 02. decembra 1993. godine za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije RBiH i Hrvatskog vijeća obrane na širem području općine Mostar učestvovali u protivpravnom lišenju slobode i zatvaranju civila hrvatske nacionalnosti koji su bili izloženi teškom fizičkom i psihičkom maltretiranju i smješteni u neuslovnim prostorijama.

 

Tačke optužnice:  

 

Optužnica tereti Enesa Ćurića, Ibrahima Demirovića, Samira Kresu, Habiba Čopelju i Mehmeda Kaminića da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 15. oktobra 2014. godine optužnicu koja optužene Enesa Ćurića, Ibrahima Demirovića, Samira Kresu, Habiba Čopelja i Mehmeda Kaminića tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 28. januara 2015. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi: Enes Ćurić, Ibrahim Demirović, Samir Kreso, Habib Čopelja i Mehmed Kaminić izjasnili su se da nisu krivi.
 
Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 18. februara 2015. godine.
Sudeće vijeće u sastavu: Gluhajić Staniša, Jesenković Vesna, Maksumić Šaban
 

Nakon okončanog glavnog pretresa u predmetu Enes Ćurić i dr., vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je dana, 13. oktobra 2017. godine izreklo presudu u odnosu na Enesa Ćurića, Ibrahima Demirovića, Samira Kresu, Habiba Čopelju i Mehmeda Kaminića, a kojom su optuženi Enes Ćurić, Ibrahim Demirović i Habib Čopelj, oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke  Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ).

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 21.  septembra 2018. godine.

 

Vijeće za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženih Enesa Ćurića, Habiba Čopelja, Samira Krese, Ibrahima Demirovića i Mehmeda Kaminića, nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, donijelo presudu kojom se kao neosnovane odbijaju žalbe branilaca optuženih Enesa Ćurića, Ibrahima Demirovića i Habiba Čopelja, te lično izjavljena žalba optuženog Habiba Čopelja, dok se žalba Tužilaštva BiH djelimično uvažava, i prvostepena presuda Suda BiH, broj: S1 1 K 017146 15 Kri od 13.10.2017. godine, preinačava u odluci o kazni, tako što se optuženi Enes Ćurić, Ibrahim Demirović i Habib Čopelj za krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u vezi sa članom 30. i 22. istog Zakona, za koje su tom presudom oglašeni krivim, na osnovu navedenih zakonskih odredaba, te odredaba članova 33., 38. stav 1. i 41. stav 1., istog Zakona, osuđuju na kaznu zatvora, i to: optuženi Enes Ćurić na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, optuženi Ibrahim Demirović zv. „Hećim“ na kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina, te optuženi Habib Čopelj na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved