Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 014093 16 Krž - Kovačević Petar

Optuženi

Kovačević Petar

 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

 

Činjenični navodi optužnice:

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da je u periodu od maja do kraja augusta 1992. godine,  u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske, policije i paravojnih formacija usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva na području općine Višegrad, Petar Kovačević, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio napada, učestvovao u progonu civilnog stanovništva općine Višegrad na političkoj, nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi, i to: zatvaranjem, ubistvima, prisiljavanjem druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje).

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti Petra Kovačevića za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), e) i g) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članom 180. stav 1. istog zakona.

 

Tok postupka:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 16. jula 2014. potvrdio optužnicu koja optuženog Petra Kovačevića tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana  172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 25. augusta 2014. godine, optuženi Petar Kovačević se izjasnio da nije kriv.

 
Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 13. oktobra 2014. godine.
 
Nakon okončanog glavnog pretresa, vijeće Odjela I za ratni zločin Suda Bosne i Hercegovine je dana, 02. novembra 2015. godine donijelo i javno objavilo presudu kojom je optuženi Petar Kovačević oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h),  progon ubistvom iz tačke (a),  zatvaranjem iz tačke (e), prisiljavanjem druge osobe na seksulani odnos (silovanje)  iz tačke (g),  a sve u vezi sa  sa članom 180. KZ BiH. S tim u vezi, Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od  9 (devet) godina.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 15. septembra 2016. godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je drugostepenu presudu od 15. septembra 2016. godine kojom je odbijena kao neosnovana žalba branioca optuženog Petra Kovačevića, te je prvostepena presuda Suda BiH od 02.novembra 2015. godine potvrđena.

 

 

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved