Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 012024 17 Krž - Marković Bosiljko i dr.

Optuženi

Marković Bosiljko

 

Marković Ostoja

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

 

Činjenični opis optužnice:

 

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, kao pripadnici Vojske Republike Srpske – Kotorvaroške brigade dana, 28. juna 1992. godine sa drugim licima došli u selo Orahova, pretežno naseljeno hrvatskim stanovništvom, izveli iz kuće zaštićenu svjedokinju, koja je tada bila maloljetna, te upotrebom sile i prijetnjom na život i tijelo naizmjenično više puta izvršili silovanje oštećene.

 

 

Pravna kvalifikacija:

 

Navedenim radnjama optuženi su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. Stav 1.tačka e) KZ BiH.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 09. maja 2014. potvrdio optužnicu kojom se optuženi Bosiljko Marković i Ostoja Marković terete da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 18. juna 2014. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, optuženi Bosiljko Marković i Ostoja Marković izjasnili se da nisu krivi.

 

Glavni pretres otvoren je 26. augusta 2014. godine.

 

Nakon okončanja glavnog pretresa, prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 24. juna 2015. godine presudu kojom su optuženi: Bosiljko Marković i Ostoja Marković oglašeni krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), a u vezi sa članom 22. istog zakona. Primjenom navedenih zakonskih odredbi i primjenom odredbi članova 33, 38 i 41.  KZ SFRJ, za navedeno krivično djelo, Sud BiH je optuženom Marković Bosiljku izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina i  optuženom Marković Ostoji kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 29. februara 2016. godine.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je 17. juna 2016. godine otpremilo drugostepenu presudu od 29. februara 2016. godine u predmetu Bosiljko Marković i dr. kojom su kao neosnovane odbijene žalbe branilaca optuženih Bosiljka Markovića i Ostoje Markovića te je potvrđena prvostepena presuda Suda BiH broj: S1 1 K 012024 14 Kri od 24. juna 2015. godine.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 02.  marta  2017. godine.

 

U predmetu Ostoja Marković Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 13. marta 2017. godine drugostepenu presudu, od 02. marta 2017. godine, kojom je uvažena žalba osuđenog Ostoje Markovića, te je presuda Suda Bosne i Hercegovine od 22.decembra 2016. godine preinačena u odluci o krivičnopravnoj sankciji, tako da je osuđeni Ostoja Marković osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina i 8 (osam) mjeseci.

 

 

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved