Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 013789 15 Krž - Cvetković Aleksandar

Optuženi

Cvetković Aleksandar

 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi Aleksandar Cvetković, kao pripadnik 10. diverzantskog odreda Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, krajem juna 1995. godine učestvovao u izvođenju prvog napada na UN zaštićenu zonu Srebrenica i na bazu UNPROFOR-a s ciljem uznemirivanja bošnjačkog stanovništva, te da je 11. jula 1995. godine učeštvovao u vojnoj operaciji „Krivaja -95“. U optužnici se dalje navodi da je nakon ulaska  u Srebrenicu i nakon što je cjelokupno bošnjačko stanovništvo protjerano iz zaštićene zone, optuženi Cvetković dana, 16. jula 1995.godine na lokaciji Ekonomija Branjevo, zajedno sa drugim pripadnicima 10. diverzantskog odreda, pucao iz automatkse puške na zarobljenike koji su bili u grupama po deset zarobljenika, kojom prilikom je po prijekom postupku pogubljeno najmanje devet stotina zarobljenih muškaraca i dječaka Bošnjaka iz enklave Srebrenica, dok su samo dva zarobljenika preživjela.

 

Tačke optužnice:  

 

Optužnica tereti Cvetković Aleksandra za krivično djelo genocid iz člana 171. stav 1. tačke a) i b) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) , u vezi sa članom 29. KZ BiH (saizvršilac).

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 12. septembra 2013. godine optužnicu kojom se optuženi Aleksandar Cvetković tereti za krivično djelo genocid iz člana 171. Krivičnog zakona BiH u vezi sa članom 29. istog zakona.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 10. oktobra 2013. godine, optuženi Aleksandar Cvetković izjasnio se da nije kriv.

 

Dana 12. novembra 2013. godine počeo je glavni pretres u ovom predmetu.  

 

Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je dana, 02. jula 2015. godine presudu kojom je optuženi Aleksandar Cvetković oslobođen optužbe za krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 29.  istog zakona.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 03. marta 2016. godine.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je 04. maja 2016. godine otpremilo drugostepenu presudu od 03. marta 2016. godine u predmetu Aleksandar Cvetković kojom je odbijena kao neosnovana žalba Tužilaštva i potvrđena prvostepena presuda Suda BiH broj: S 1 1 K 0013789 13 Kri od 02. jula 2015.godine.

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved