Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 011128 12 Krž - Milisavljević Predrag i dr.

Optuženi

Milisavljević Predrag

 

Pantelić Miloš

 

Tasić Ljubomir

 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

 

 

Činjenični osnov optužnice:

 

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su Predrag Milisavljević i Miloš Pantelić, u svojstvu pripadnika rezervnog sastava policije Stanice javne bezbjednosti Višegrad, a Ljubomir Tasić, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, u periodu od aprila do kraja juna 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske, policije Republike Srpske i paravojnih formacija, usmjerenog protiv civilnog stanovništva na području opštine Višegrad, znajući za takav napad, izvršili progon bošnjačkog stanovništva na području opštine Višegrad na nacionalnoj i vjerskoj osnovi i to: ubistvima, prisilnim preseljenjem stanovništva, zatvaranjem, mučenjem, prisiljavanjem druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo na bilo koji drugi oblik teškog seksualnog nasilja, prisilnim nestankom osoba i drugim nečovječnim djelima slične prirode, počinjena u namjeri nanošenja velike patnje odnosno ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja.

 

Tačke optužnice:  

 

Optužnica tereti Predraga Milisavljevića za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkama a), d), e), f), i g), sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

Optužnica tereti Miloša Pantelića za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkama a), d), e), f), i) i k), sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

Optužnica tereti Ljubomira Tasića za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkama d) i e), sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

Tok postupka:

 

Dana 19. septembra 2012. godine, Sud je potvrdio optužnicu koja Predraga Milisavljevića, Miloša Pantelića i Ljubomira Tasića tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 26. oktobra 2012. godine, optuženi Predrag Milisavljević, Miloš Panetlić i Ljubomir Tasić izjasnili se da nisu krivi.

 

Dana 27. novembra 2012. godine počeo je glavni pretres u ovom predmetu.

 

Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 28. oktobra 2014. godine presudu kojom su optuženi Predrag Milisavljević i Miloš Pantelić oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. S tim u vezi optuženi Predrag Milisavljević i optuženi Miloš Pantelić su osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od po 20 godina. Istom presudom optuženi Predrag Milisavljević je oslobođen optužbe  da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom f) i g) u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, dok je optuženi Miloš Pantelić oslobođen optužbe  da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom e), f), h) i k) u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Istom presudom optuženi Predrag Milisavljević, Miloš Pantelić i Ljubomir Tasić su oslobođeni optužbe  da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom d) i e), u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 02. juna 2015. godine.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je 23. jula 2015. godine otpremilo drugostepenu presudu od 02. juna 2015. godine u predmetu Predrag Milisavljević i dr., kojom su u cijelosti odbijene kao neosnovane žalbe Tužilaštva Bosne i Hercegovine i branioca optuženog Predraga Milisavljevića, izjavljene protiv presude Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 011128 12 Krl od 28. oktobra 2014. godine, dok je žalba branioca optuženog Miloša Pantelića djelimično uvažena, te je  presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 011128 12 Krl preinačena u odluci o kazni na način da je optuženom Milošu Panteliću za krivično djelo zločini protiv čovječnosti izrečena kazna zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina. U preostalom dijelu prvostepena presuda je potvrđena.

 

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved