Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 005760 11 KrI - Handžić Enes

Optuženi

Handžić Enes

 

Dana 27. aprila 2011. godine, Sud je u predmetu Nisvet Gasal i dr. (S1 1 K 003485 07 KrI) donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženog Enesa Handžića razdvaja, te će se ubuduće voditi pod oznakom Enes Handžić (S1 1 K 005760 11 KrI), dok se postupak u odnosu na optužene Nisveta Gasala, Musajba Kukavicu i Senada Dautovića nastavlja voditi pod oznakom Nisvet Gasal i dr. (S1 1 K 003485 07 KrI).

 

Predmet Gasal Nisvet i dr.

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Tok postupka:

 

Dana 25. maja 2011. godine, nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje sklopljenog između Tužilaštva BiH i optuženog Enesa Handžića, Sud je izrekao presudu kojom je Enes Handžić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) Krivičnog zakona BiH u vezi sa članom 180. stav 2. (komandna odgovornost) KZ BiH, odnosno za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka f) KZ BiH u vezi sa članom 180. stav 1. (individualna odgovornost) KZ BiH.   Sudeće vijeće optuženog Handžića je osudilo na kaznu zatvora u trajanju od osam godina.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved