Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 006124 11 Kžk - Vuković Radomir i dr.

Optuženi

(X-Krž-06/180-2)

 

Radomir Vuković

 

Sud je 21. oktobra 2008. godine donio rješenje o spajanju predmeta Radomir Vuković (X-KR-06/180-2) i Zoran Tomić (X-KR-08/552), te će se predmet ubuduće voditi pod oznakom Radomir Vuković i dr. (X-KR-06/180-2).  

 

Predmet Zoran Tomić

 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da je optuženi Radomir Vuković, u svojstvu specijalca - policajca Drugog odreda Specijalne policije Šekovići MUP-a Republike Srpske (MUP RS), u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine, sa namjerom da djelimično istrijebi grupu bošnjačkog naroda, učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je za cilj imao prisilno preseljenje oko 40 hiljada civila zaštićene UN zone Srebrenica, te pogubljenje više od sedam hiljada Bošnjaka. U optužnici se, također, navodi da je optuženi Vuković, dana 12. jula 1995. godine, učestvovao u pretresu bošnjačkih sela u okolini Potočara s ciljem njihovog istjerivanja i protjerivanja na područja pod kontrolom Armije RBiH. Nadalje, u optužnici, između ostalog, stoji da je optuženi Vuković, dana 13. jula 1995. godine, učestvovao u zarobljavanju više hiljada muškaraca, Bošnjaka, koji su pokušavali pobjeći iz zaštićene UN zone. Istog dana optuženi Vuković je, navodno, učestvovao u sprovođenju kolone od oko hiljadu zarobljenih Bošnjaka iz mjesta Sandići u skladište Zemljoradničke zadruge Kravica znajući da će biti pogubljeni. Nakon zatvaranja zarobljenih Bošnjaka u skladište, pripadnici Drugog odreda su iz automatskog naoružanja i bacanjem bombi ubijali zarobljene Bošnjake. Optuženi Vuković je, navodno, učestvovao u likvidaciji zatvorenih Bošnjaka tako  što je na njih bacao bombe.

 

Tačke optužnice:  

 

Optužnica tereti Radomira Vukovića za krivično djelo genocid iz člana 171. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

Tok postupka:

 

Sud je potvrdio optužnicu 2. septembra 2008. godine

 

Dana 1. oktobra 2008. godine, na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda, optuženi Radomir Vuković se izjasnio da nije kriv.

 

Glavni pretres počeo je 4. decembra 2008. godine.

 

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog glavnog pretresa, izrekao je 22. aprila 2010. godine prvostepenu presudu kojom su optuženi Radomir Vuković i Zoran Tomić oglašeni krivim da su počinili krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH). Za navedeno krivično djelo Sud im je odredio kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od po 31 godinu.
 
 
Dana 06. aprila 2011. godine, održana je sjednica Apelacionog vijeća u ovom predmetu.
 
 
Dana 11. maja 2011. godine održana je sjednica Apelacionog vijeća u ovom predmetu.
 
 
Dana 20. juna 2011. godine, Sud je u predmetu Radomir Vuković i dr. (X-KRŽ-06/180-2) otpremio rješenje kojim se uvažavaju žalbe branilaca optuženih Vukovića i Tomića, te se presuda Suda od 22. aprila 2010. godine ukida i određuje održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda.
 
Dana 25. januara 2012. godine, Sud je u predmetu Radomir Vuković i dr. (S1 1 K 006124 11 Kžk) izrekao drugostepenu presudu kojom je optuženi Radomir Vuković oglašen krivim za krivično djelo pomaganje u genocidu i osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 31 godine. Sud je također, drugostepenom presudom optuženog Zorana Tomića, oslobodio optužbe da je počinio krivično djelo pomaganje u genocidu.
 

Ustavni sud BiH je na sjednici od 27. oktobra 2015. godine usvojio apelaciju br. AP 3113/12 Vuković Radomira, osuđenog pred Sudom Bosne i Hercegovine, utvrdio povredu prava apelanata iz člana II/2. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 7. Evropske konvencije, ukinuo drugostepenu presudu Suda BiH broj: S1 1 K 006124 11 Kžk od 25. januara 2012. godine, i naložio Sudu Bosne i Hercegovine da „po hitnom postupku, donese novu odluku u skladu s članom II/2. Ustava Bosne i Hercegovine  i članom 7. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

 

U postupku odlučivanja povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, AP-3113/12 od 27.oktobra 2015.godine kojom je ukinuta presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 1 K 006124 11 KžK od 25.januara 2012. u dijelu koji se odnosi na primjenu blažeg krivičnog zakona, nakon održane javne sjednice Apelacionog vijeća, vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je dana, 17. decembra 2015. godine donijelo presudu kojom je presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 006124 11 KžK od 25. januara 2012. godine, preinačena u dijelu primjene materijalnog zakona i odluke o kazni tako da su radnje za koje je Radomir Vuković prvostepenom presudom oglašen krivim pravno kvalifikovane kao krivično djelo genocid iz člana 141. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. S tim u vezi, Sud je osuđenom Radomiru Vukoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

 

Sud je dana, 22. decembra 2015. godine u predmetu Radomir Vuković otpremio drugostepenu presudu kojom se presuda Suda od 25. januara 2012. godine preinačava u dijelu primjene materijalnog zakona i odluke o kazni, pa se radnje za koje je Radomir Vuković navedenom presudom oglašen krivim, pravno kvalifikuju kao krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona SFRJ i osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved