Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 017861 14 Kžk (X-KRŽ-08/489) - Kovać Ante

Optuženi

Ante Kovać

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

Prema navodima u optužnici, optuženi Ante Kovać je u vremenskom razdoblju od aprila do kraja augusta 1993. godine, na području općine Vitez, kao komandant Brigadne vojne policije „Viteške brigade“ Hrvatskog vijeća obrane, izdavao naredbe vojnim policajcima i zajedno s njima vršio nezakonito lišavanje slobode i zatvaranje bošnjačkih civila. U prostorijama Radničkog univerziteta i Kino sale u Vitezu  bilo je smješteno oko 250 osoba koje su držane u nehumanim uslovima. Zatvorene civile vojni policajci su izvodili na ispitavanja, te na prisilan rad, na liniju razgraničenja između jedinica HVO-a i Armije BiH, izlažući ih opasnosti po život. Tom prilikom, navodno, određeni broj zatvorenika je poginuo. U optužnici se navodi da je optuženi Kovać, dana 18. aprila 1993. godine, iz prostorija SDK izveo Bošnjakinju i odveo u zgradu zv. Crnogorka, gdje ju je silovao. Dalje se navodi da je optuženi Kovać, 30. augusta 1993. godine, silovao Bošnjakinju u prostoriji Doma kulture, nakon čega joj je zaprijetio da će je ubiti ako to nekome kaže.

 

Tačke optužnice:

 

Optužnica tereti Antu Kovaća za krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. KZ BiH u vezi sa slijedećim tačkama:

c)   namjerno nanošenje osobi snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje (mučenje), nečovječno  postupanje,

e)   prisiljavanje druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje), protuvpravno odvođenje u koncentracione logore i druga protuzakonita zatvaranja, i

f)   prisiljavanje na prinudni rad, pljačkanje imovine stanovništva,

a sve u vezi sa članom 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) KZ BiH.

 

 

Tok postupka:

 

Sud je optužnicu potvrdio 25. marta 2008. godine.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji, održanom 7. aprila 2008. godine, optuženi se izjasnio da nije kriv.

 

Glavni pretres počeo je 13. augusta 2008. godine.

 

Dana 10. jula 2009. godine, Sud je izrekao prvostepenu presudu kojom je optuženi Ante Kovać oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. S tim u vezi Sud ga osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

 

Sjednica Apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda BiH održana je 4. marta 2010. godine.  Sud Bosne i Hercegovine je, nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja, donio drugostepeno rješenje kojim se prvostepena presuda od 10. jula 2009. godine ukida i određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja, nakon održanog pretresa, izreklo je 12. novembra 2010. godine drugostepenu presudu, kojom je Ante Kovać oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke e) i f) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), te se osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od devet godina.

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 06. novembra 2014. godine djelimično usvojio apelaciju osuđenog Ante Kovaća, utvrdio povredu prava optuženog iz člana 7. stav 1. Evropske konvencije, te ukinuo drugostepenu presudu Suda BiH u dijelu koji se odnosi na primjenu blažeg zakona i naložio Sudu Bosne i Hercegovine da „po hitnom postupku donese novu odluku u skladu s članom 7. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“. Istom odlukom, broj Ap 1751/11 , odbijena je kao neosnovana apelacija Ante Kovaća, podnesena protiv presude Suda BiH broj: X-KRŽ-08/489 od 12.11.2010. godine u odnosu na  član II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. stav 1. i stav 3. tačka d) EKLJP i u odnosu na povredu prava na žalbu iz člana 2. Protokola broj 7 uz EKLJP. Takođe, odbijena je kao neosnovana apelacija Ante Kovaća izjavljena protiv rješenja Suda BiH broj X-KRŽ-08/498 od 10.05.2011. godine i X-KRŽ-08/498 od 18.03.2011. godine u odnosu na član 2. Protokola broj 7 uz EKLJP.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 17. decembra 2014. godine.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine dana, 19. decembra 2014. godine otpremilo je presudu od 17. decembra 2014. godine kojom je preinačena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: X-KRŽ-08/489 od 12. novembra 2010. godine u dijelu primjene materijalnog zakona i odluke o kazni, pa su radnje za koje je Ante Kovać, navedenom presudom oglašen krivim, pravno kvalifikovane kao krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu preuzeti KZ SFRJ), te je optuženi Kovać osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.

 

 

 

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved