Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

X-KR-07/341 - Handžić Enes i dr.

Optuženi

Handžić Enes

 

Senad Dautović

 

Sud BiH je, dana 23. januara 2008. godine, donio rješenje o spajanju postupka u predmetima Enes Handžić i drugi (X-KR-07/341) i Nisvet Gasal i drugi (X-KR-07/341-1), te se od sada vodi postupak pod oznakom Nisvet Gasal i drugi (X-KR-07/341).

 

 

Informacije o predmetu

INFORMACIJE O PREDMETU

 

Činjenični osnov optužnice:

 

Optužnica navodi da su optuženi u periodu od 18. jula 1993. godine do 19. marta 1994. godine u Bugojnu, učestvovali u planiranju, pomaganju i pripremanju, zatim, zarobljavanju i protivpravnom odvođenju u logore hrvatskih civila. Enes Handžić je, prema navodima, postupao u svojstvu pomoćnika komandanta za bezbjednost 307. brigade Armije BiH, a Senad Dautović u svojstvu komandanta objedinjene komande Armije BiH za grad Bugojno. Prema navodima optužnice zarobljeni civili držani su u zatvorenim i neuslovnim prostorijama u naselju Donjići, općina Bugojno, te u drugim objektima u Bugojnu, gdje su mučeni, ubijani i gdje se prema njima postupalo nečovječno i okrutno. Optuženi Handžić i Dautović se terete da, kao nadređene i odgovorne osobe, nisu poduzeli nikakve mjere da spriječe činjenje navedenih krivičnih djela i kazne počinitelje istih.

 

Tačke optužnice:

 

Optužnica tereti Enesa Handžića i Senada Dautovića za krivična djela:

  • ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa slijedećim tačkama:

a)      napad na civilno stanovništvo, naselje, pojedine civilne osobe ili osobe onesposobljene za borbu, a taj          je napad za posljedicu imao smrt, teške tjelesne povrede ili teško narušavanje zdravlja ljudi,

c)   ubijanja, namjerno nanošenje osobi snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje (mučenje), nečovječno postupanje,

e)   protupravno odvođenje u koncentracione logore i druga protivzakonita zatvaranja i

f)        prisiljavanje na prinudni rad, konfiskaciju imovine, pljačkanje imovine stanovništva.

  • ratnog zločina protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174. stav 1. KZ BiH u vezi sa slijedećim tačkama:

a)      lišenja drugih osoba života (ubistva), namjerna nanošenja osobama snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje (mučenja), nečovječno postupanje i

b)      nanošenje velikih patnji ili povreda tijela ili povreda zdravlja.

  • ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. KZ BiH u vezi sa slijedećim tačkama:

a)      lišenja drugih osoba života (ubistva), namjerna nanošenja osobama snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje (mučenja), nečovječno postupanje i

b)      nanošenje velikih patnji ili povreda tijela ili povreda zdravlja,

a sve u vezi sa članom 29. (saučinitelji) i članom 180. stav 1. i 2. KZ BiH (individualna i komandna odgovornost).

 

Tok postupka:

 

Sud je optužnicu potvrdio 11. decembra 2007. godine.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom dana 18. decembra 2007. godine, Enes Handžić i Senad Dautović su se izjasnili da nisu krivi.

 

Dana 23. januara 2008. godine, ovaj predmet je spojen sa predmetom Nisvet Gasal i dr.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved