Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 003485 14 Kžž - Kukavica Musajb

Optuženi

Nisvet Gasal

 

Musajb Kukavica

 

Senad Dautović

 

Lice izdvojeno iz predmeta:

 

Enes Handžić

 

Sud BiH je, dana 23. januara 2008. godine, donio rješenje o spajanju postupka u predmetima Enes Handžić i drugi (X-KR-07/341) i Nisvet Gasal i drugi (X-KR-07/341-1), te se od sada vodi postupak pod oznakom Nisvet Gasal i drugi (X-KR-07/341).

 

Predmet Handžić Enes i dr.

 

Dana 27. aprila 2011. godine, Sud je u predmetu Nisvet Gasal i dr. (S1 1 K 003485 07 KrI) donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženog Enesa Handžića razdvaja, te će se ubuduće voditi pod oznakom Enes Handžić (S1 1 K 005760 11 KrI), dok se postupak u odnosu na optužene Nisveta Gasala, Musajba Kukavicu i Senada Dautovića nastavlja voditi pod oznakom Nisvet Gasal i dr. (S1 1 K 003485 07 KrI).

 

Predmet Handžić Enes

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

 

Činjenični osnov optužnice:

 

Optužnica navodi da su u periodu od augusta 1993. godine do 19. marta 1994. godine, Nisvet Gasal, u svojstvu upravnika logora Stadion „NK Iskra“ u Bugojnu i Musajb Kukavica, u svojstvu komandira obezbjeđenja logora, postupali protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava. 

 

Optužbe koje se odnose na obojicu optuženih

 

Prema navodima optužnice, Nisvet Gasal, u periodu od 21. septembra 1993. godine do 19. marta 1994. godine, i Musajb Kukavica, u periodu od 21. septembra 1993. godine do 8. marta 1994. godine, su bili odgovorni za funkcioniranje logora Stadion „NK Iskra“.  Optuženi su, navodno, bili neposredno nadređeni svim stražarima i odgovorni za njihov rad.  Optužnica navodi da je u logoru bilo zatvoreno preko 300 muškaraca hrvatske nacionalnosti koji su držani u neuslovnim prostorijama u kojima su higijenski uslovi bili katastrofalni i u kojima zatvorenici nisu imali dovoljno hrane, vode i medicinske pomoći.  Prema navodima optužnice, zatvorenici su odvođeni na prve linije fronta Armije BiH prema Vojsci Republike Sprske (VRS) i Hrvatskom vijeću obrane (HVO), gdje su, između ostalog, korišteni kao živi štit.  Prema navodima optužnice, veliki broj zatvorenika u logoru je bio mučen od strane stražara i drugih pripadnika Armije BiH.  Optužnica, između ostalog, navodi da su zatvorenici izvođeni iz logora od strane stražara a i samih optuženih, te odvođeni u prostorije BH banke u Bugojnu gdje su mučeni.  Prema navodima optužnice 13 osoba, koje su odvedene iz logora na saslušavanje i mučenje u prostorije BH banke, nikada se nisu vratile.

 

Optužbe koje se odnose samo na Musajba Kukavicu

 

Musajb Kukavica je, prema navodima optužnice, često bio prisutan prilikom odabira, a ponekad i sam birao koji će zatvorenici ići na fizičke radove u Bugojno ili na prve linije fronta Armije BiH prema VRS-u i HVO-u.  Nakon prinudnih radova u Pruscu, 6 osoba hrvatske nacionalnosti je, navodno, odvedeno u prostorije BH banke gdje su mučeni.  Prema navodima optužnice, kao posljedica mučenja, jedna je osoba podlegla a četiri su odvedene u nepoznatom pravcu i od tada im se gubi svaki trag.

 

Tačke optužnice:

 

Optužnica tereti Nisveta Gasala i Musajba Kukavicu za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke c) i f) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) i stav 2. (komandna odgovornost) KZ BiH.

 

Tok postupka:

 

Sud je optužnicu potvrdio 19. septembra 2007. godine.

 

Dana, 27. septembra 2007. godine  Nisvet Gasal i Musajb Kukavica su se izjasnili da nisu krivi.

 

Glavni pretres je počeo 6. februara 2008. godine.

 

Dana 22. novembra 2011. godine, Sud je u predmetu Nisvet Gasal i dr. (S1 1 K 003485 07 KrI) izrekao prvostepenu presudu kojom su optuženi Senad Dautović i Nisvet Gasal oglašeni krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. S tim u vezi, Sud je optuženima izrekao kazne zatvora, i to: Dautović 13 godina; Gasal šest godina. Optuženi Musajb Kukavica oslobođen je po svim tačkama optužnice.

 

Dana 12. oktobra 2012. godine održana je sjednica Apelacionog odjeljenja.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda BiH otpremilo je dana, 7. decembra 2012. godine rješenje u predmetu Nisvet Gasal i drugi kojim se žalba Tužilaštva BiH djelimično uvažava, a žalba branioca optuženog Senada Dautovića uvažava u cjelosti. Povodom žalbe branioca optuženog Senada Dautovića, i u odnosu na optuženog Nisveta Gasala, presuda Suda od 22. novembra 2011. godine se ukida i određuje se održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda, osim u tački 6. izreke  u odnosu na optužene  Nisveta Gasala i Musajba Kukavicu, te u tačkama 13. i 14b) izreke prema optuženom Senadu Dautoviću, u kojim djelovima se žalba Tužilaštva BiH odbija kao neosnovana i prvostepena presuda potvrđuje.

 

Glavni pretres pred Apelacionim odjeljenjem Odjela I za ratne zločine Suda BiH otvoren je 30. januara 2013. godine

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda BiH izreklo je dana, 18. decembra 2013. godine presudu u predmetu Nisvet Gasal i dr. kojom su optuženi Nisvet Gasal, Musajb Kukavica i Senad Dautović oglašeni krivim za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), te su s tim u vezi Nisvet Gasal i Musajb Kukavica osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od po 4 (četiri) godine, a Senad Dautović na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina.

 
Sjednica trećestepenog vijeća održana je 28. novembra 2014. godine.
 
Trećestepeno vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine dana, 23. januara 2015. godine otpremilo je trećestepenu presudu od 28. novembra 2014. godine kojom je odbijena kao neosnovana žalba branioca optuženog Musajba Kukavice, te je presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 003485 12 Kžk od 18. decembra 2013. godine potvrđena.

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved