Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

X-KRŽ-05/154 - Ljubinac Radisav

Optuženi

Ljubinac Radisav

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

Prema navodima optužnice, Radisav Ljubinac je, između maja i novembra 1992. godine, učestvovao u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva sa područja općine Rogatica na političkoj, rasnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi. Kako optužnica dalje navodi, progon je izvršen kao dio široko rasprostranjenog i sistematičnog napada vojske i policije tzv. Srpske Republike Bosne i Hercegovine kao i paravojnih formacija pod vodstvom Srpske demokratske stranke.    

 

Optužnica navodi da je optuženi 26. maja 1992. godine odveo jednog civila Bošnjaka iz sela Seljani te da do danas ta osoba nije pronađena.  Optuženi je 28. jula 1992. godine, zajedno sa osobom pod nadimkom “Macola”, navodno odveo jednog civila Bošnjaka iz kampa u školi “Veljko Vlahović”, koji također do danas nije pronađen.  

 

Na dan 3. juna 1992. godine, prema navodima optužnice, optuženi je, zajedno sa drugim osobama, odvojio muškarce od žena i djece te je odveo 15 muškaraca Bošnjaka koji su nakon toga ubijeni. Njihova tijela su navodno eksuhumirana u oktobru 2004. godine iz masovne grobnice na lokaciji Dizdareva njiva.

 

Optužnica dalje navodi da je 3. i 4. augusta 1992. godine, optuženi prisilno preselio žene, djecu i jedan broj muškaraca iz sela Seljani u kamp u školi “Veljko Vlahović”, gdje je zaplijenio zlato i druge vrijednosti od pritvorenih civila. Prema optužnici, 5. augusta 1992. godine optuženi je uzeo učešće u prisilnom preseljenju žena i djece iz kampa u školi “Veljko Vlahović” na Hrešu.

 

U optužnici se dalje navodi da je između augusta i novembra 1992. godine optuženi odveo pritvorenike iz kampa “Rasadnik” na prisilni rad za srpsku vojsku u regionu Rogatice. Optuženi je 15. augusta 1992. godine navodno odvezao 27 civila u selo Duljevac gdje su isti korišteni kao ljudski štit da bi nakon toga bili pogubljeni streljanjem.


Tačke optužnice:  

 

Optužnica tereti Radisava Ljubinca za krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa sljedećim tačkama:

 

a)      lišenje druge osobe života (ubistvo),
d)      prisilno preseljenje stanovništva,
e)      zatvaranje i
k)      druga nečovječna djela slične prirode učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja.
 

Tok postupka:

 

Sud je optužnicu potvrdio 15. maja 2006. godine.  Na ročištu održanom 5. juna 2006. godine optuženi se izjasnio da nije kriv.  Statusna konferencija održanana je 30. augusta 2006. godine.  Glavni pretres je počeo 7. septembra 2006. godine.  Sud BiH je 8. marta 2007. godine donio prvostepenu presudu kojom je Radisav Ljubinac oglašen krivim za krivično djelo zločina protiv čovječnost i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina.

 

Dana, 23. oktobra 2007. godine izdata je pravosnažna presuda Apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda BiH kojom su kao neosnovane odbijene žalbe Tužilaštva BiH i branioca optuženog Radisava Ljubinca.  Apelaciono vijeće je našlo da je sudeće vijeće propustilo da u prvostepenoj presudi odbije tačku optužnice od koje je Tužilaštvo u toku glavnog pretresa odustalo.  Shodno tome, prvostepena presuda je preinačena tako da se odbija pomenuta tačka optužnice, dok u ostalom dijelu presuda sudećeg vijeća ostaje neizmijenjena.

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved