Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

X-KŽ-05/02 - Čović Dragan i drugi

Optuženi

Čović Dragan

 

Tadić Mato

 

Ivanković Lijanović Jozo

 

Ivanković Lijanović Mladen

 

Ivanković Lijanović Jerko

 

Ivanković Lijanović Slavo

 

Lučić Zdravko

 

 

 

 

Dokumenti
 • Prvostepena Presuda

  Preuzmi

 • Rješenje kojim se djelomično ukida prvostepena presuda

  Preuzmi

 • Drugostepena Presuda

  Preuzmi

Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice

 

Optužnica navodi da je optuženi Dragan Čović, dok je bio na poziciji službene osobe u instituciji Federacije BiH, tačnije kao ministar finansija u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine zahtijevao ili primao darove ili druge oblike koristi ili primio obećanje dara ili koristi u obliku mita od braće Ivanković-Lijanović i tvrtki "Mesna industrija Lijanovići d.o.o" i "Lijanovići d.o.o".

 

Kako optužnica dalje navodi, optuženi Čović Dragan je primio navedene darove ili koristi kao isplatu za nezakonito vršenje svojih službenih dužnosti ministra finansija u Vladi Federacije BiH, odnosno izdavanja nezakonitih Uputa, a u vezi sa uvođenjem posebnih pristojbi i prelevmana na uvoz roba od strane tvrtki Ivanković-Lijanović čime je osigurao nepravičnu materijalnu dobit i prednost u poslovanju i radu za kompleks tvrtki Ivanković-Lijanović.  

 

Prema navodima optužnice, izdatim nezakonitim uputama osigurano je nezakonito oslobađanje od obaveze plaćanja posebnih prstojbi i drugih prelevmana na uvoz roba suprotno zakonima Bosne i Hercegovine i Federacije BiH. Dalje se navodi da su Čović Dragan i braća Ivanković-Lijanović, odnosno njihovi špediteri prikazali veliki broj krivotvorenih carinskih deklaracija i drugih dokumenata čime su izbjegli plaćanje određenih pristojbi i time nanijeli ozbiljnu ekonomsku štetu privredi Bosne i Hercegovine.

 

Optužnica dalje navodi kako je optuženi Dragan Čović zajedno sa optuženim braćom Ivanković-Lijanović i optuženim Zdravkom Lučićem ponudio darove i druge oblike koristi u obliku mita optuženom Mati Tadiću, predsjedniku Ustavnog suda BiH kako bi ostvarili nepropisan uticaj na odluke i presude Ustavnog suda u interesima Dragana Čovića, braće Ivanković-Lijanović i kompleksa tvrtki Ivanković-Lijanović.


Tačke optužnice

 

Optuženi Dragan Čović se tereti za krivična djela:

 

 • Zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 358. stav 3 Krivičnog zakona Federacije BiH iz 1998. godine
 • Nesavjestan rad u službi iz člana 366. stav 2. KZ FBiH iz 1998. godine
 • Saučinitelj u davanju dara i drugih oblika koristi iz člana 29. KZ BiH

 

Optuženi Jozo, Slavo, Jerko i Mladen Ivanković-Lijanović se terete za krivična djela:

 

 • Davanje mita iz člana 363. KZ FBiH iz 1998. godine
 • Krivotvorenje isprava iz člana 351. KZ FBiH iz 1998. godine
 • Zloupotreba ovlasti u privredi iz člana 259. stav 2. KZ FBiH iz 1998. godine
 • Porezna utaja iz člana 272. stav 2 KZ FBiH iz 1998. godine

 

Optuženi Jozo, Slavo, Jerko i Mladen Ivanković-Lijanović te Zdravko Lučić se terete za krivično djelo

 

 • Davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218. stav 1. KZ BiH

 

Optuženi Mato Tadić se tereti za krivična djela:

 

 • Zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 220. KZ BiH
 • Primanje dara ili drugih oblika koristi iz člana 217. KZ BiH

 

Optuženi Dragan Čović, Jozo, Slavo, Jerko i Mladen Ivanković-Lijanović i Zdravko Lučić se terete za krivična djela:

 

 • Dogovor za učinjenje krivičnih djela iz člana 247. KZ BiH
 • Organizirani kriminal iz člana 250. KZ BiH
 • Udruživanje radi učinjenja krivičnih djela iz člana 346. KZ FBiH iz 1998. godine

 

Optuženi Jozo Ivanković-Lijanović se tereti za krivično djelo:

 

 • Ometanje rada pravosuđa iz člana 241. KZ BiH


Tok postupka:

 

Optužnica u predmetu Čović i dr. je potvrđena od strane Suda BiH 10. marta 2005. godine. Optuženi se nalaze na slobodi.

 

Glavni pretres u predmetu Čović i drugi je započeo 11. oktobra 2005. godine.  Sud  je 17. novembra 2006. godine donio presudu kojom je prvooptuženi Dragan Čović oglašen krivim za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina.  Sud je oslobodio Dragana Čovića, Jozu Ivankovića Lijanovića, Slavu Ivankovića Lijanovića, Mladena Ivankovića Lijanovića, Jerku Ivankovića Lijanovića, Matu Tadića i Zdravka Lučića od optužbe da su počinili ostala krivična djela navedena u optužnici.

 

Apelaciono vijeće Suda je 11. septembra 2007. godine donijelo odluku po žalbama na presudu sudećeg vijeća u predmetu Dragan Čović i drugi, kojom se uvažavaju žalbe Tužilaštva BiH i branioca prvooptuženog Dragana Čovića, te se ukida presuda sudećeg vijeća od 17. novembra 2006. godine. Istom odlukom određeno je održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

 

Pretres pred apelacionim vijećem počeo je 21. novembra 2007. godine.

 

Apelaciono vijeće je 2. juna 2008. godine, postupajući po izmijenjenoj optužnici Tužilaštva BiH, izreklo presudu kojom se odbija optužba da je optuženi Dragan Čović počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 358. stav 3. Krivičnog zakona Federacije BiH, zbog nenadležnosti Suda BiH. U odnosu na optužene Jozu Ivankovića Lijanovića, Jerku Ivankovića Lijanovića, Slavu Ivankovića Lijanovića i Mladena Ivankovića Lijanovića Sud je, također, odbio optužbu da su optuženi počinili krivična djela organizirani kriminal, zloupotreba položaja ili ovlasti, krivotvorenje isprava, porezna utaja i zloupotreba ovlasti u privredi, zbog odustajanja Tužilaštva od optužbe.

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved